Siffror om Västerås flygplats

Flygplatsen är inte bara en kostnad

Olika siffror cirkulerar om vad flygplatsen kostar och vad den ger. Vi kan tolka och tycka olika uppgifterna men det är hög tid att alla att får ta del av det underlag som finns och där de som vill lägga ned flygplatsen inte har reserverat sig eller har ifrågasatt utredningen.

Utgångspunkten är en utredning som beställdes av majoriteten i Västerås. Den visar att skatteintäkter för verksamheter/anställningar kopplade direkt till Västerås flygplats utgående från en samhällsekonomisk analys innebär för Västerås stad +14,1 Mkr, Region Västmanland +7,5 Mkr, staten inklusive bolagsskatt +37 Mkr (Söderberg sammanställningsrapport Flygplatsområdet 2019-12-19 s. 18). Detta är inkomster som inte redovisas vid presentationerna av underskottet för Västerås flygplats.

Västerås stad har ett fastighetsbolag (Strategiska fastigheter) som flygplatsen är ett dotterbolag till. Hyresintäkter till fastighetsbolaget från flygrelaterad verksamhet är 11,9 Mkr per år (Söderberg sammanställningsrapport Flygplatsområdet 2019-12-19 s. 12). Självklart
har bolaget också kostnader för fastigheterna men om flygplatsen läggs ned försvinner intäkterna och det blir ett underskott.

Finansieringen av Västerås flygplats görs genom att beskattningsbara överskott främst i Mälarenergi som finansierar underskottet i flygplatsen. Bolagsskatten var 2019 21,4 %. Underskottet för flygplatsen var 2019, 24 miljoner kronor (Västerås stads årsredovisning 2019 s. 29) Dessa överskott skulle om de ej finansierar flygplatsen beskattas med 0.214*24=5,1 Mkr.

Flygplatsen redovisar ett underskott på 24 Mkr. Reducerar vi underskottet med skatteintäkterna som flygplatsen genererar till Västerås stad (-24,0+14,1=-9,9). Då är det återstående underskottet 9,9 miljoner kronor. Om vi tar bort det som staden istället skullebetala i bolagsskatt 5,1 Mkr. Då har vi kvar 4,8 Mkr i underskott för driften av flygplatsen som dessutom genererar hyresintäkter på +11,9 Mkr.

Kan vi förhandla med Region Västmanland om medfinansiering och delägarskap så kan det i bli ett nollresultat eller ett litet överskott eftersom skatteintäkterna för regionen till följd av flygplatsen uppskattas till +7,5 Mkr.

Nej det är dags för Socialdemokraterna och Liberalerna att komma till sans och ompröva sina ställningstaganden. Västerås behöver en flygplats som dessutom ger mer än vad som redovisas debatten.

Elisabeth Unell (M)
Gruppledare

Tappade uppkopplingen