Nyheter

Nyheter

Nämndinitiativ 2020

Här kan du läsa samtliga nämndinitiativ som lämnats in under 2020 från Moderaterna i Västerås stad. Klicka på rubriken för att läsa eller ladda ner dokumentet till din dator genom att klicka på knappen ”Ladda ner”

(M) och (KD) kritiska till den provisoriska lösningen för stationen i Västerås

Planeringen för en ny station i Västerås pågår för fullt. Kommunstyrelsen har till och med beviljat 60 miljoner till förprojektering innan detaljplanen är klar. I nuläget är det en provisorisk station som ska byggas som kommer att ersätta den befintliga.

– Det finns en stor oro för hur stationen ska fungera under lång tid när det endast är ett provisorium. Att bygga ett provisorium som sen måste rivas blir oerhört dyrt. Användningen av den befintliga stationen under hela byggtiden är något vi har krävt. Ett provisorium kommer att försvåra för resenärerna. Det är mycket mer effektivt att bygga en ny bro över, samtidigt som man kan behålla befintlig station under byggtiden, säger Elisabeth Unell, oppositionsråd för Moderaterna i Västerås.

Föreningen TIM-pendlare har lagt fram ett förslag på hur man kan öka kapaciteten utan att i dagsläget behöva riva befintlig station. Den skulle istället kunna fungera under hela byggtiden.

– Moderaterna och Kristdemokraterna har i yttranden över detaljplanen lagt många förslag på hur framtidens station i Västerås ska utformas så att den håller långsiktigt men där utgifterna begränsas. Med allt ifrån att slopa kostsamt icke funktionellt tak och se till att det inte blir en barriär utan öppnar upp staden mot Mälaren, säger Amanda Agestav, oppositionsråd för Kristdemokraterna i Västerås.

Kontakt
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33
Amanda Agestav (KD), 073-855 25 82

Moderaterna föreslår ytterligare stödpaket till företagen i Västerås

Västerås företag har nu ett mycket tufft läge. I kristider är det därför viktigt att vi gör vad vi kan för att underlätta. Vi moderater har därför valt att ta fram en lista på ytterligare åtgärder som är möjliga att relativt snabbt genomföra (se bifogad fil).

Det är en bruttolista med både små och stora åtgärder utöver det som redan genomförts. Andra kommuner har redan fattat motsvarande beslut, vilket gör att de föreslagna åtgärderna bör vara fullt genomförbara. Vi vill att dessa förslag ska beredas inför kommunstyrelsen på onsdag i nästa vecka så att staden kan fatta beslut om ett andra stödpaket till företagen i Västerås.

Kontakt
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33

Kommunfullmäktige 2020-03-05

Mars månads kommunfullmäktige är tidigarelagt, med start kl 14, för en inledande interpellationsdebatt.

Moderata interpellationer under dagens fullmäktige handlar om att ifrågasätta kommunalt stöd till extremister (Eleonore Lundkvist), påminnelse till kommunstyrelsens ordförande om att kommunstyrelsen inte utfört uppdrag beordrat av fullmäktige (Claes Kügelberg), de skenande kostnaderna för Mimers kontorsbygge (Eleonore Lundkvist) samt planerna för kvarteret Kristiansborgsbadet (Anna Hård af Segerstad). Övriga också intressanta interpellationer handlar bland annat om läsa-skriva-räkna-garantins tillämpning och om förhållandena kring förskolornas likvärdighet av V.

De skenande kostnaderna för Mimers huvudkontor väcker debatt. Inga svar lämnas av majoriteten över vad som gjorts för att minska kostnaderna i projektet. Inget besked lämnas om huruvida fastigheten ska säljas till underpris och med förlust. Det konstateras att huvudkontoret är en riktigt dålig affär, men därefter lyser svaren med sin frånvaro. Trots att majoriteten toppar laget med respektive starke man för S och L så rår de inte på Eleonor Lundkvist som tydligt vinner både debatt och vår respekt för att hålla sig ämnet, hålla en god ton i debatten och för att presentera hållbara argument.

Claes Kügelberg påminner kommunstyrelsens ordförande om att kommunstyrelsen inte utfört ett uppdrag beordrat av fullmäktige för 10 år sedan. Anmärkningsvärt hanterat och fullt befogat att föra upp detta till debatt.

Efter interpellationsdebatten tar övriga fullmäktigemötet vid med valärenden. Revisorerna har granskat Förskole- och Grundskolenämnden vad gäller arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Här finns en del brister vad gäller åtgärdsprogram och rutiner kring dokumentation. Revisorerna lyfter även resursbrist som en kritisk punkt för att barn och elever med särskilda behov ska få det stöd de har rätt till.

Kommunfullmäktiges budgetmöte flyttas från vår till höst, då de ekonomiska förutsättningarna ännu inte finns på plats under våren. Budgetmöte i fullmäktige kommer enligt beslut att äga rum den 15e oktober med reservdag den 16e.

SD lägger ett par motioner kring formalia och om att texta Kommunfullmäktiges TV-sändningar för att göra mötena tillgängliga för personer med hörselnedsättning, som också bifalls av fullmäktige. Vänstern gör sak av att inte delta i besluten, oavsett vad motionerna avser, då de inte accepterar det parti som lagt förslaget och att de ”aldrig kommer att bidra till normaliseringen av SD”.

Vänsterpartiet lägger en motion om att införa en web-baserad utbildning i genuspedagogik. SD uppger att de ”aldrig kommer att bidra till normalisering av V”. Moderaterna och Caroline Högström håller sig däremot till ämnet och menar att det redan finns en rad insatser för en ökad jämställdhet. Caroline konstaterar att tanken i motionen är god men att den missar målet. Många kloka ord från talarstolen, där partierna delar samma målsättning kring jämställdhet, men där vägen dit ser lite olika ut. I situation där resurserna är knappa både vad gäller ekonomi, personal och avsatt tid för personalens utbildning är en web-baserad utbildning och en utbyggd satsning på genuspedagogik inte rätt prioritering.

Eleonore Lundkvist lägger sin mycket aktuella motion om att utbilda kommunalanställda i första hjälpen mot psykisk ohälsa. Det här är ett utbrett folkhälsoproblem och att sprida kunskap om hur man hanterar psykisk ohälsa berör både anställda, brukare och anhöriga inom stadens verksamheter. Folkhälsomyndigheten konstaterar i utvärderingar att aktuell  utbildning givit ett mycket gott resultat i andra kommuner. Majoriteten har i debatten svårigheter att motivera sitt  avslag på motionen, i synnerhet som en möjlig finansiering, med redan utdelade och outnyttjade statsbidrag, redan finns. Majoriteten menar i en krånglig vändning att motionen är viktig och bra, men att de ändå röstar de nej. På ett liknande sätt som vänstern och SD så sätter majoriteten det politiska spelet före de politiska sakfrågorna och väljer att säga nej till motionens avsändare, fast man i debatten säger ja till innehållet.

Med de orden ringas dagens Kommunfullmäktige in. Tillsammans med en pressad, grinig majoritet och ett debattklimat som lämnar en del i övrigt att önska, konstateras från oss i oppositionen, att verkligheten börjar komma ifatt ett blandat, ideologiskt och alltmer dysfunktionellt styre.


Anna Nordin

Kommunfullmäktige 6/2

Sammanfattning kommunfullmäktige 6 februari 2020

Dagens fullmäktige startade redan kl 13:00 med interpellationsdebatter då vi sedan tidigare ligger efter med flertal ärenden. Med bakgrunden att vi ligger så pass långt efter med ärenden var det många som tyvärr var utdaterade. 

Moderaternas första interpellationsdebatt handlade om Elisabeth Unells interpellation om det stora antalet utköpta medarbetare inom Västerås Stad. Därefter interpellationsdebatter om ökad ojämlikhet i Västerås, höjd parkeringsnorm, barnverksamhet med koppling till terrorism och extremism. Interpellationsdebatterna höll presidiets tidsschema relativt bra och innebär att vi kunde ta en fikapaus innan dagordningen återupptogs. 

Kvällens kanske hetaste debatt var på beslutet om tillägg för ägardirektiv för Mimer AB respektive Mälarenergi AB, under denna debatt visades tydligt att man kan se skillnad mellan oppositionen och S-styret. S-styret kunde inte svara på frågan om vad dessa tillägg till ägardirektiv kan leda till utan gav mycket osäkra besked. Ändrar man dessa direktiv så kommer detta bland annat leda till försäljning av flertalet objekt som inte innehåller bostäder. Även denna gång yrkade Moderaterna avslag på förslaget likaså gjorde Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Tyvärr blev resultatet efter en votering 31-30 till S-styret och därför kommer ägardirektiven att ändras. 

Fullmäktige innehöll även några valärenden som det brukar men där blir det aldrig debatt! 

Det som sedan ledde till lång talarlista och mycket diskussioner var Moderaternas motion om att införa ett tiggeriförbud, motion om etableringslån istället för försörjningsstöd samt motionen angående hemtjänstutförande i Västerås. Dessa motioner tillsammans med en motion från Sverigedemokraterna om kameraövervakning fick efter många timmar avsluta kvällen. De visade även på den låga debattnivån hos majoriteten. Mycket tråkigt att debattklimatet i fullmäktige ska vara så präglat av personliga påhopp och härskartekniker. 

Tack och godnatt! 

Vid tangenterna, 

Cassandra Lundgren

(M) kritiska till att S-styret säger nej till kameraövervakning och utökat område för ordningsvakter

Moderaterna initierade en kraftsamling mot den utbredda otryggheten och det grova våldet i Västerås. Till det anslöt sig samtliga partier i kommunfullmäktige i Västerås. Sedan dess anordnade Västerås stad tillsammans med polisen och civilsamhället en diskussionskväll för att komma vidare i frågan. Efter det har det kraftsamlandet arbetet stannat av.

Moderaterna har hittills lagt fyra förslag i kommunstyrelsen som syftar till att öka säkerheten och den upplevda tryggheten i Västerås. Bland annat föreslog vi att Västerås stad ska komplettera sin ursprungliga ansökan om ett så kallat paragraf 3-område (LOV) – som möjliggör patrullerande ordningsvakter – så att området från centralstationen och upp till stadsbiblioteket täcks. I nuvarande förslag ingår endast området runt gallerian Igor upp till stadsbiblioteket. Vi har även föreslagit att Västerås stad ska ansöka om tillstånd för kameraövervakning inom samma område. Under morgondagens kommunstyrelsemöte ska dessa två förslag behandlas. Den S-ledda majoriteten väntas säga nej till båda förslagen, något Moderaterna är mycket kritiska till.

– ”Vi är mycket kritiska till att S-styret nu väljer att rösta nej till att försöka få ett större paragraf 3-område än tidigare förslag och vi beklagar djupt att de även säger nej till kameraövervakning. Det är under all kritik att S-styret inte tar frågan om trygghet och säkerhet på allvar. I Uppsala finns Sveriges största så kallade LOV 3-område som täcker stora delar av stadens centrum. En logisk slutsats blir därför att om Uppsala kan, så kan även Västerås. Det anmärkningsvärt att S-styret inte ens försöker få till ett större område som ordningsvakter kan patrullera inom”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

– ”Från stadens sida måste vi på allvar våga störa ut brottsligheten. Vi måste få kriminella att i högre utsträckning avstå från att begå brott. Där är kameraövervakning ett bra komplement till andra insatser som görs. Ett annat indirekt trygghetsskapande argument är att kameraövervakning kan leda till att säkra viktig bevisning, vilket kan vara avgörande för en fällande dom i en rättegångsförhandling. Kan rättsväsendet lagföra fler kriminella så kommer även tryggheten och säkerheten att öka. Dessutom blir det en upprättelse för brottsoffer”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Kontakt:
Elisabeth Unell (M)
076-872 22 33

(M) föreslår ökad kameraövervakning i Västerås

Under dagens sammanträde med kommunstyrelsen i Västerås lämnade Moderaterna in ett nämndinitiativ där vi föreslår utökad kameraövervakning i Västerås city. Förslaget innebär att staden ska ansöka om tillstånd att sätta upp kameror på utvalda platser inom området som sträcker sig från centralstationen upp till stadsbiblioteket där ett exempel är Vasaparken. Området är detsamma som för paragraf 3-området som Västerås stad ansökt om samt det området Moderaterna ville komplettera i ansökan till Polismyndigheten.

– ”Från stadens sida måste vi på allvar våga störa ut brottsligheten. Vi måste få kriminella att i högre utsträckning avstå från att begå brott. Där är kameraövervakning ett bra komplement till andra insatser som görs. Ett annat indirekt trygghetsskapande argument är att kameraövervakning kan leda till att säkra viktig bevisning, vilket kan vara avgörande för en fällande dom i en rättegångsförhandling. Kan rättsväsendet lagföra fler kriminella så kommer även tryggheten och säkerheten att öka. Dessutom blir det en upprättelse för brottsoffer.”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Kommunfullmäktige 5/12

Kommunfullmäktige 5 december 2019 inleddes med information från Musikhjälpen som kommer till Västerås 9-15 december. I år är temat “Sex är inte ett vapen”, ett svårt men mycket viktigt ämne.

Vidare så är läget för ej verkställda beslut inom Västerås äldrenämnd och nämnden för personer med funktionsnedsättning svårt. Köer till särskilda boenden finns.

Fördjupad översiktsplan för område vid avfart Irsta är efterlängtad och det finns redan många intressenter. Viktigt att detaljplan kommer fram snarast.

Staden sparar 650 000 kr genom att en kvittningsemission utförs i Västerås Stads strategiska fastigheter AB.

M och KD har lagt en gemensam budget som har tydliga prioriteringar och satsningar. S-styret klarar inte av att hålla det medborgarna kan förvänta sig gällande ordning, trygghet, underhåll, utbildning, omsorg för utsatta grupper, m.m.

Byggnadsnämndens taxor för förhandsbesked planeras att höjas kraftigt av S-styret. Dessutom kom handlingen mycket sent till KF-ledamöterna. Moderaterna vill i första hand bordlägga ärendet, i andra hand genom sitt egna förslag dämpa höjningen.

Individ- och familjenämnden, handlingsplan för budget i balans. Högt tonläge och tidvis irriterad debatt. Minoritetsåterremiss ger att ärendet faller idag.

I pausen gästade Västmanlands Teater oss med uppträdande av bland annat Marit Bergman. De framförde stycken ur den färgstarka pjäsen “Hur man lever”.

Framtidens kollektivtrafik, moderaterna står inte bakom formuleringar som är bilfientliga. Både företagare och privatpersoner efterfrågar fler parkeringsplatser. Vi behöver ha beredskap för en fungerande stad med upp till 250 000 invånare. Valfrihet för sätt att transportera sig ska finnas för medborgarna.

Terese Pransjö

Moderaterna föreslår utökat område för ordningsvakter

Västerås stad har tidigare skickat in en ansökan om att ett begränsat antal platser i city ska utgöra så kallade paragraf 3-områden vilket möjliggör att ordningsvakter kan anställas för att bistå polisen med att upprätta ordningen och på så vis öka säkerheten och tryggheten. Detta är något Moderaterna i grunden är positiva till. Dock anser Moderaterna att detta inte är tillräckligt utifrån den problematik som finns i Västerås city när det gäller otrygghet.

Moderaterna har därför under gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen lämnat in ett nämndinitiativ där vi föreslår att Västerås stads ansökan hos Polisen ska kompletteras med sträckan mellan Centralstationen upp till Torggatan samt Stadsparken.

– ”Trots att det är på tok för sent är det ändå bra att Västerås stad ansöker om att områden ska bli så kallade paragraf 3-områden för att kunna anställa ordningsvakter. Dock är de aktuella områdena som staden sökt för inte tillräckliga.- Därför föreslår vi nu att stadsledningskontoret får i uppdrag att hos Polismyndigheten göra en kompletterande ansökan om att områdena från centralstationen, med intilliggande kollektivtrafikhållplatser, upp till Torggatan samt Stadsparken ska utgöra platser enligt 3 § lagen om ordningsvakter”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Nämndinitiativet kan du läsa här:

Kontakt

Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen