Nyheter

Nyheter

(M) kritiska till att S-styret säger nej till kameraövervakning och utökat område för ordningsvakter

Moderaterna initierade en kraftsamling mot den utbredda otryggheten och det grova våldet i Västerås. Till det anslöt sig samtliga partier i kommunfullmäktige i Västerås. Sedan dess anordnade Västerås stad tillsammans med polisen och civilsamhället en diskussionskväll för att komma vidare i frågan. Efter det har det kraftsamlandet arbetet stannat av.

Moderaterna har hittills lagt fyra förslag i kommunstyrelsen som syftar till att öka säkerheten och den upplevda tryggheten i Västerås. Bland annat föreslog vi att Västerås stad ska komplettera sin ursprungliga ansökan om ett så kallat paragraf 3-område (LOV) – som möjliggör patrullerande ordningsvakter – så att området från centralstationen och upp till stadsbiblioteket täcks. I nuvarande förslag ingår endast området runt gallerian Igor upp till stadsbiblioteket. Vi har även föreslagit att Västerås stad ska ansöka om tillstånd för kameraövervakning inom samma område. Under morgondagens kommunstyrelsemöte ska dessa två förslag behandlas. Den S-ledda majoriteten väntas säga nej till båda förslagen, något Moderaterna är mycket kritiska till.

– ”Vi är mycket kritiska till att S-styret nu väljer att rösta nej till att försöka få ett större paragraf 3-område än tidigare förslag och vi beklagar djupt att de även säger nej till kameraövervakning. Det är under all kritik att S-styret inte tar frågan om trygghet och säkerhet på allvar. I Uppsala finns Sveriges största så kallade LOV 3-område som täcker stora delar av stadens centrum. En logisk slutsats blir därför att om Uppsala kan, så kan även Västerås. Det anmärkningsvärt att S-styret inte ens försöker få till ett större område som ordningsvakter kan patrullera inom”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

– ”Från stadens sida måste vi på allvar våga störa ut brottsligheten. Vi måste få kriminella att i högre utsträckning avstå från att begå brott. Där är kameraövervakning ett bra komplement till andra insatser som görs. Ett annat indirekt trygghetsskapande argument är att kameraövervakning kan leda till att säkra viktig bevisning, vilket kan vara avgörande för en fällande dom i en rättegångsförhandling. Kan rättsväsendet lagföra fler kriminella så kommer även tryggheten och säkerheten att öka. Dessutom blir det en upprättelse för brottsoffer”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Kontakt:
Elisabeth Unell (M)
076-872 22 33

(M) föreslår ökad kameraövervakning i Västerås

Under dagens sammanträde med kommunstyrelsen i Västerås lämnade Moderaterna in ett nämndinitiativ där vi föreslår utökad kameraövervakning i Västerås city. Förslaget innebär att staden ska ansöka om tillstånd att sätta upp kameror på utvalda platser inom området som sträcker sig från centralstationen upp till stadsbiblioteket där ett exempel är Vasaparken. Området är detsamma som för paragraf 3-området som Västerås stad ansökt om samt det området Moderaterna ville komplettera i ansökan till Polismyndigheten.

– ”Från stadens sida måste vi på allvar våga störa ut brottsligheten. Vi måste få kriminella att i högre utsträckning avstå från att begå brott. Där är kameraövervakning ett bra komplement till andra insatser som görs. Ett annat indirekt trygghetsskapande argument är att kameraövervakning kan leda till att säkra viktig bevisning, vilket kan vara avgörande för en fällande dom i en rättegångsförhandling. Kan rättsväsendet lagföra fler kriminella så kommer även tryggheten och säkerheten att öka. Dessutom blir det en upprättelse för brottsoffer.”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Kommunfullmäktige 5/12

Kommunfullmäktige 5 december 2019 inleddes med information från Musikhjälpen som kommer till Västerås 9-15 december. I år är temat “Sex är inte ett vapen”, ett svårt men mycket viktigt ämne.

Vidare så är läget för ej verkställda beslut inom Västerås äldrenämnd och nämnden för personer med funktionsnedsättning svårt. Köer till särskilda boenden finns.

Fördjupad översiktsplan för område vid avfart Irsta är efterlängtad och det finns redan många intressenter. Viktigt att detaljplan kommer fram snarast.

Staden sparar 650 000 kr genom att en kvittningsemission utförs i Västerås Stads strategiska fastigheter AB.

M och KD har lagt en gemensam budget som har tydliga prioriteringar och satsningar. S-styret klarar inte av att hålla det medborgarna kan förvänta sig gällande ordning, trygghet, underhåll, utbildning, omsorg för utsatta grupper, m.m.

Byggnadsnämndens taxor för förhandsbesked planeras att höjas kraftigt av S-styret. Dessutom kom handlingen mycket sent till KF-ledamöterna. Moderaterna vill i första hand bordlägga ärendet, i andra hand genom sitt egna förslag dämpa höjningen.

Individ- och familjenämnden, handlingsplan för budget i balans. Högt tonläge och tidvis irriterad debatt. Minoritetsåterremiss ger att ärendet faller idag.

I pausen gästade Västmanlands Teater oss med uppträdande av bland annat Marit Bergman. De framförde stycken ur den färgstarka pjäsen “Hur man lever”.

Framtidens kollektivtrafik, moderaterna står inte bakom formuleringar som är bilfientliga. Både företagare och privatpersoner efterfrågar fler parkeringsplatser. Vi behöver ha beredskap för en fungerande stad med upp till 250 000 invånare. Valfrihet för sätt att transportera sig ska finnas för medborgarna.

Terese Pransjö

Moderaterna föreslår utökat område för ordningsvakter

Västerås stad har tidigare skickat in en ansökan om att ett begränsat antal platser i city ska utgöra så kallade paragraf 3-områden vilket möjliggör att ordningsvakter kan anställas för att bistå polisen med att upprätta ordningen och på så vis öka säkerheten och tryggheten. Detta är något Moderaterna i grunden är positiva till. Dock anser Moderaterna att detta inte är tillräckligt utifrån den problematik som finns i Västerås city när det gäller otrygghet.

Moderaterna har därför under gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen lämnat in ett nämndinitiativ där vi föreslår att Västerås stads ansökan hos Polisen ska kompletteras med sträckan mellan Centralstationen upp till Torggatan samt Stadsparken.

– ”Trots att det är på tok för sent är det ändå bra att Västerås stad ansöker om att områden ska bli så kallade paragraf 3-områden för att kunna anställa ordningsvakter. Dock är de aktuella områdena som staden sökt för inte tillräckliga.- Därför föreslår vi nu att stadsledningskontoret får i uppdrag att hos Polismyndigheten göra en kompletterande ansökan om att områdena från centralstationen, med intilliggande kollektivtrafikhållplatser, upp till Torggatan samt Stadsparken ska utgöra platser enligt 3 § lagen om ordningsvakter”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Nämndinitiativet kan du läsa här:

Kontakt

Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33

Motioner 2019

Här kan du läsa samtliga motioner som lämnats in under 2019 från Moderaterna i Västerås stad. Klicka på rubriken för att läsa eller ladda ner dokumentet till din dator genom att klicka på knappen ”Ladda ner”

Motioner 2018

Här kan du läsa samtliga motioner som lämnats in under 2018 från Moderaterna i Västerås stad. Klicka på rubriken för att läsa eller ladda ner dokumentet till din dator genom att klicka på knappen ”Ladda ner”

Motioner 2017

Här kan du läsa samtliga motioner som lämnats in under 2017 från Moderaterna i Västerås stad. Klicka på rubriken för att läsa eller ladda ner dokumentet till din dator genom att klicka på knappen ”Ladda ner”

Motioner 2016

Här kan du läsa samtliga motioner som lämnats in under 2016 från Moderaterna i Västerås stad. Klicka på rubriken för att läsa eller ladda ner dokumentet till din dator genom att klicka på knappen ”Ladda ner”

Kommunfullmäktige 7 november

En lång fullmäktige med en aktiv moderatgrupp  inleddes med en debatt om IFNs underskott på -170 miljoner. Där anmälde vi ett särskilt yttrande gällande krisen i individ- och familjenämnden. Tålamodet är på väg att ta slut och nämnden måste komma i balans snarast.

Detta följdes av en lång debatt om delårsrapport där vi diskuterade att flera nämnder prognostiserar underskott för 2019. Detta oroar oss moderater. Kommunstyrelsens ordförande utfäste i talarstolen att ”Jag kommer inte acceptera att nämnderna går med underskott 2020”. Senare samma kväll fick han backa när det visade sig att flera nämndsordförande från hans eget parti flaggade för att deras planerade åtgärder kanske inte ger önskad effekt till 2020. Västerås riskerar att hamna i ett allvarligt läge, särskilt när ekonomin svajar.

En annan het debatt var debatten om nya tillägg i ägardirektiv för Mälarenergi AB och Mimer AB. En lång och intensiv debatt men starka känslor. Särskilt från S-styret som det närmaste agerade kränkta av att vi var flera som ansåg att deras skrivelser var otydliga och utan tydliga konsekvensbeskrivningar. Under debattens gång kunde vi också konstatera att majoriteten inte riktigt själva visste vad deras skrivelser har för verklig betydelse. Moderaterna yrkade återremiss av ärendet för att återkomma med beskrivningar av konsekvenser av förslaget.  Detta yrkandet stöddes av Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vilket innebar att vi fick igenom en minoritetsåterremiss. Mötet avslutades och vi hade hunnit med hälften av ärendena på dagordningen. Kommunfullmäktige avslutades med att planera in för ett extra fullmäktige i januari. Vi får hoppas fullmäktige mäktar med sin kommande dagordning och att vi hinner att debattera och besluta om de viktiga frågor som vi har framför oss. 

Caroline Högström

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen