Nyheter

Nyheter

Kommunfullmäktige 2021-06-17

I dessa Coronatider så genomförs mötet i två delar. Först ett digitalt överläggningsmöte och senare på kvällen ett reducerat (halverat fullmäktige) beslutsmöte på plats i Stadshuset.

Denna gång började vi 09:00 för att kunna beta av alla släpande interpellationer. Det blev en lång dag. Mötet avslutades framåt 23-tiden. Totalt var det ca 55 ärenden att behandla.

21 av ärendena var valärenden som klarades av relativt snabbt. Moderaterna hade ställt 7 av de 13 interpellationerna som behandlades under dagen

 • Caroline Högström ställde en interpellation till ordförande i individ och familjenämnden. Caroline tog upp problemet med den stora andelen vuxna bidragstagare i långvarigt bidragsberoende. Västerås är bland de sämsta i landet! Med den goda arbetssituation som vi har i Västerås borde vi ha mycket färre personer med behov av försörjningsstöd. Caroline efterfrågar även en analys av vilka effekter som fås av de insatser som ändå görs i Västerås. Marcus Jacobson var också aktiv i debatten och tydliggjorde att hur man än vänder om vrider på frågan så är Västerås bland de sämsta kommunerna och har så varit under en längre tid.
 • Anna Hård af Segerstad frågade kommunstyrelsens ordförande om hur staden lever upp till sina servicedeklarationer. Att Västeråsare får svar på sina ärenden på kortaste möjliga tid är viktigt om man vill vara en attraktiv kommun.
 • Caroline Högström och Irene Hagström lade en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Västerås Stads trygghetsapp. Trygghetsfrågorna är viktiga. Västerås har ca 450 fall av hot och våld per år.
 • Elisabeth Unell och Marcus Jacobsson lade en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Västerås kostnader för dålig hantering av upphandlingar. Tyvärr kunde inte kommunstyrelsens ordförande ge ett tydligt svar på den frågan. Här finns ett mycket stort jobb att göra för att komma till rätta med bristerna i Västerås Stads upphandlingar.
 • Terese Pransjö har ställt en interpellation till kommunstyrelsen ordförande om vilka kostnader som har uppkommit på grund av att majoriteten inte inväntade resultatet i folkomröstningen om Västerås flygplats. Några kostnader presenterades inte.
 • Caroline Högström har ställt en interpellation till arbetsmarknadsnämndens ordförande om vad etableringen av Tranellska gymnasiet har kostat skattebetalarna. Tranellska skolans höga hyror gör att mindre pengar går till lärare och elever på alla gymnasieskolor.
 • Eleonore Lundkvist har ställt en interpellation till tekniska nämndens ordförande om höjd parkeringsnorm. Men där blev det tyvärr inget svar ut det hänvisades till Byggnadsnämnden. Från majoritetens sida lovar man en höjning men inget har hänt så här långt i alla fall. Det här är en mycket angelägen fråga men som har svårt att få prioritet hos den styrande majoriteten.

Jörgen Andersson (M)

Kommunfullmäktige 2021-05-06

Kommunfullmäktige började med en information om Västerås resecentrum.

Första ärendet som debatterades var detaljplan för Sätra där Elisabeth Unell, Eleonore Lundkvist, Anna Hård af Segerstad och Marie Brandstedt redogjorde för Moderaternas yrkanden. Efterfrågan på villor och tomter är större än någonsin och det är därför hög tid att vi bygger utifrån västeråsarnas intressen.

Nästa debatt handlade om mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning där majoritetsstyret inte gav något tydligt besked om man är för en mötesplats för de allra mest utsatta. Moderaterna var självklart för detta och i debatten deltog bland andra Caroline Högström, Johan Henriksson och Anna Nordin.

Näst på tur var en revisionsrapport som hade uppenbara brister vad gäller majoritetens sätt att styra. Konsekvenserna av detta och mycket annat redogjordes av Claes Kugelberg, Eleonore Lundkvist och Caroline Högström i debatten.

Moderaternas motion om att Lars Gustafssons plats ska namnges fick bifall. Motionären Elisabeth Unell tackade för det.

Andra debatter där Moderaterna gick upp i talarstolen var om V:s motioner om kostnadsfria mensskydd i skolorna, det antirasistiska arbetet i kommunen samt motion från SD om att uppmärksamma och synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten.

Andreas Celan (M)

Moderaternas yttrande över Dp1886 – SMT-området (Regattan 46 och Kryssen 3)

Vid planeringen av Öster Mälarstrand var ingångstanken att ju närmare staden desto tätare kvarter och högre exploatering. SMT- område är det som ligger längst bort från staden och i anslutning till befintliga villaområdet och lägre bebyggelse. Detta måste beaktas när området planeras.

Att omvandla SMT-området från ett industriområde med flera bevaransvärda byggnader och områden med höga naturvärden till en urban stadsdel är en grannlaga uppgift. Förutom de bevaransvärda byggnaderna och de höga naturvärdena måste även hänsyn tas till befintlig bebyggelse runt planområdet.

Mycket är bra i planförslaget men vi anser att generellt sett är exploateringen för hög och måste sänkas. Vidare måste större respekt visas de befintliga bevaransvärda byggnaderna genom att inte tillåta hus högre än 5 våningar i anslutning till dessa byggnader.

Hus nära befintliga bostadshus ska ges höjder så att de inte skuggar dessa hus eller menligt påverkar dessa hus vad gäller utsikter och insyn. Tillräcklig hänsyn till de som redan bor i planområdets närhet har tyvärr inte tagits. 

Flyghangaren anser vi är ett bevaransvärt minne från den tid när Västerås hade sjöflyg. Den bör vara kvar och kunna rymma såväl olika sportaktiviteter samt kulturella aktiviteter. Just nu fungerar den som vaccinationscentral.

I förslaget är det relativt få grönområden. Det är viktigt när områden planeras att ta hänsyn till boende och besökares behov av utemiljö och rekreation. En eller flera idrottsytor typ utegym, basketplaner och utomhus mötesplatser behövs inom området.

I planen står att man ska ha så få parkeringsplatser som möjligt. Det ska aldrig vara ett mål utan det ska finnas tillräckligt många för att möta behovet från boende och besökare. Vi ser också gärna flexibla lösningar där man planerar för parkeringsplatser nu men som om behovet blir lägre kan användas för annan ändamål. På samma sätt ska det vara möjligt att tillskapa ytterligare parkeringsplatser.

I nya området måste också tydligt planeras för en laddinfrastruktur så att konvertering från dagens bilflotta till miljövänliga elbilar kan skyndas på.

Områdets trafiksituation måste ses över så att köer inte bildas. Det är redan idag tidvis en besvärlig trafiksituation när många ska till och från området.

För att minska den tunga trafiken inom området bör sopsugssystem installeras på samma sätt som i kvarteret Förseglet.

För ökad trygghet både för boende och besökare bör delar av området planeras med slutna kvarter gärna med verksamheter i bottenvåningarna.

Området måste bebygga med balans och med respekt för områdets småskaliga karaktär. Det får inte upplevas som en mur mot Mälaren.

Västerås 2021-03-29

Elisabeth Unell (M)               Claes Kugelberg (M)                                   Eleonore Lundkvist (M)

Gruppledare                          2 v. ordf. Byggnadsnämnden                        Kretsordförande

Läget för Västerås flygplats är identiskt med landets övriga 32 regionala flygplatser

Västerås flygplats är inte unik

Det är intressant och upplyftande att följa debatten i Västerås inför folkomröstningen om framtiden för flygplatsen. Från ett nationellt perspektiv finns det dock några avgörande frågor som oftast tappas bort i den lokala debatten.

Situationen för Västerås flygplats är nämligen inte unik. Det finns 32 regionala flygplatser till i Sverige som har precis samma situation som Västerås. Dessutom tittar staten nu på en nyordning för landets regionala flygplatser. Att då ta beslut om en nedläggning av Västerås flygplats innan den nationella processen är klar, vore därför högst olyckligt.

Först om Västerås flygplats i ett nationellt perspektiv. I den lokala debatten i Västerås fokuseras mycket på den egna flygplatsens underskott. När vi för hela Sverige summerar året som gått, kan vi se att det finns andra flygplatser i Sverige som har större underskott än Västerås, trots av dessa får statligt driftstöd. Statligt stöd är något som Västerås flygplats inte får.

Sverige delar upp sina flygplatser

Rent teoretiskt går det förstås att få en flygplats som Västerås att gå med vinst om man får betydligt högre passagerarvolymer. Men det är ingen av våra 33 medlemsflygplatser som kommer upp i dessa volymer. Speciellt inte nu under pandemin men så var inte fallet heller innan pandemin. Så ser verkligen ut runt om i Sverige, inte bara för Västerås flygplats.

Sverige har ett uppdelat flygplatssystem som missgynnar mindre regionala flygplatser som Västerås men som gynnar stora statliga flygplatser som Arlanda. Många regionala flygplatser har flyglinjer till huvudstaden, till Arlanda eller till Bromma. Staten äger dessa två stora flygplatser, plus några stora till, genom flygplatsbolaget Swedavia.

Det gör att varje dygn flyger flygbolagen in från hela landet till huvudstadsflygplatserna och hem igen på eftermiddagarna. Detta skapar stora överskott. Dessutom sker huvuddelen av utrikestrafiken i Sverige, till och från Arlanda. Det är här staten tjänar de verkligt stora pengarna.

Sverige bör göra som Norge och Finland

Men det som är unikt för Sverige är att vinsterna stannar i det statliga Swedavia. En sådan uppdelning finns inte i t ex våra jämförbara grannländer Norge och Finland. Där finns också regionala flygplatser som var och en inte heller går med vinst. Men i våra grannländer säkerställer staten att hela landet har tillgänglighet genom att fördela vinsterna från flygplatserna i Oslo och Helsingfors till alla flygplatser runt om i respektive land. Detta oavsett om flyglinjerna går till huvudstaden eller inte. Det skulle alltså var fullt möjligt att Västerås flygplats likt alla övriga regionala flygplatser i Sverige får statlig delfinansiering.

Parallellt med själva passagerartrafiken värderas den samhällsnytta som flygplatserna genererar med ambulansflyg, räddningsinsatser, brandspaning och mycket annat. I Norge och Finland inkluderas även detta i statens vilja att säkerställa flygplatser i hela landet. I Västerås fall finns väldigt omfattande stöd till samhället som Frivilliga flygkåren, brandflyg, ambulansflyg och inte minst flygskolorna.

Ur ett nationellt perspektiv kan jag konstatera att det inte heller finns någon debatt i landet om de ständiga underskotten som annan kollektivtrafik medför. Få ifrågasätter kommunala eller regionala buss- eller tågförbindelser. Men gällande flygplatser, då vill många tala om vinstkrav.

Staten kan ge stöd till Västerås

Den andra frågan som västeråsarna bör känna till innan man går och röstar om flygplatsens framtid, är vad staten gör just nu. Regeringen har sedan något år tillbaka tillsatt en Flygplatsöversyn som just tittar på frågorna om statens roll och hur finansieringen ska se ut för landets regionala flygplatser. Både utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och utifrån den samhällsnytta som flygplatserna genererar. Då tittar man på alla flygplatsers nytta, oavsett om man flyger till Arlanda eller ej.

Vi har medverkat med underlag till utredningen men den dröjer. Något vi flera gånger påpekat för regeringen. Likaså har flera riksdagspartier tagit initiativ till att få utredningen klar. En färdig Flygplatsöversyn skulle mycket väl kunna komma fram till att staten ska utöka stödet till de regionala flygplatserna och säkerställa att allt samhällsnyttigt flyg kan fortsätta att verka. Även för Västerås flygplats. Det vore därför mycket olyckligt om Västerås tar beslut om nedläggning av flygplatsen innan regeringens Flygplatsöversyn blir klar.

Peter Larsson

VD Svenska regionala flygplatser

Fakta om flygplatsens intäkter

2019-12-19 gjorde Juhlin och Söderberg en sammanställning av flygplatsområdets intäkter

 • Skatteintäkter till Västerås stad: 14,1 Mkr.
 • Skatteintäkter till Region Västmanland: 7,5 Mkr.
 • Vinst från hyresintäkter Västerås flygfastigheter AB: 3 Mkr.
 • Minskad statlig skatt: 5,1 Mkr.
 • Minskade transporter Region Västmanland: 1 Mkr.

  Intäkterna uppgår till 30,7 miljoner kronor tack vare Västerås flygplats medan kostnaderna i bolaget är mellan 20-30 miljoner per år.

  Vill du också rädda Västerås flygplats? Rösta NEJ till nedläggning senast den 21 mars!

Regionens riskanalys över Västerås flygplats nedläggning

Minskad risk för att akutmottagningen behöver hantera stor olycka

I Regionens kris- och katastrofplan finns ”Flygolycka” upptagen som en extern risk som ställer stora
krav på hälso- och sjukvården i händelse av en olycka. Begreppet ”Katastrof” definieras som
”Särskild händelse, där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det aktuella behovet och
belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan
upprätthållas”. Årligen förekommer ett knappt 10-tal haverilarm vid Västerås Flygplats där ambulans
kallas ut för att stå i beredskap. Risken för flygolyckor minskar utan flygplats, regionen behöver inte
heller upprätthålla beredskap för flygolycka i sin katastrof- och beredskapsplanering.

Risk för att thoraxorgan som doneras i Västerås inte kan omhändertas

För majoriteten av donationsfall har Västerås flygplats ingen som helst betydelse för transporter.
Men då hjärta och lungor skall doneras kan transporttiden till annan flygplats (Arlanda, Örebro eller
Borlänge) utgöra en begränsande faktor detta då särskilt hjärtat skall transplanteras inom 4 timmar
från uttaget. För lungor finns något större marginaler. Under 2020 har regionen haft 7 donatorer i
Västerås. Högst en kanske två (som donerar thoraxorgan) kan vara av intresse för denna riskanalys. I
värsta fall kan det bli aktuellt att avstå från att omhänderta ett hjärta om flygplatsen inte existerar.
Risken är då att regionen, på ett nationellt plan, inte möjliggör ett livräddande ingrepp för en svensk
patient. Då regionen dessutom har samarbete inom Norden kan det dessvärre riskera att drabba
patienter i Norden.

Ökad risk för resursbrist avseende ambulanstransporter i länet

Risk för att övriga ambulansuppdrag blir förlängda om transport av patienter istället ska ske via
närliggande flygplats. Det gäller också donationstransporter, med team som kommer hit via Västerås
flygplats för att operera ut organ och sedan flyger med dem till annat sjukhus. I dagsläget flygs också
patienter som ska få en transplantation från Västerås flygplats till t.ex. Sahlgrenska. I båda dessa fall
tappas tid om transporten ska ske via markambulans.

Det finns inte något alternativ då regionens helikopterplatta inte kan användas på grund av väderförhållandet

På flygplatsen på Västerås sjukhus Västerås sker ett 40-tal landningar/år. Därmed klassas flygplatsen,
enligt Transportstyrelsens regelverk, som en helikopterflygplats som inte kräver särskilt
godkännande.

Idag sker in och utflygningar i enligt VFR (visuella flygregler) vilket innebär att piloten tittar ut och
flyger med yttre referenser och marksikt samt navigerar sig till och från helikopterflygplatsen med
marksikt. Vid dåliga väderförhållanden tillämpas instrumentinflygning (innebär att piloten förlitar sig
på sina instrument och kan därmed flyga i sämre väder). En nedläggning av Västerås flygplats som är
en instrumentflygplats skulle kraftigt försvåra helikoptertransporter till/från sjukhuset. En grov
uppskattning är att hälften av de landningar/starter som sker i dåligt väder ej skulle kunna
genomföras. Vid resterande 50% kan det s.k. HEMS-regelverket tillämpas (HEMS-flygningar kan
jämföras med en vägambulans med påslagna utryckningsljus som då har rätt att åsidosätta vissa
trafikregler).

Regionens sårbarhet vid krig och kriser ökar

Regionen kan inte ta emot understöd vid kris, krig och/eller masskadehändelse via flygplan/större
helikoptrar. Detta gäller exempelvis vid; evakuering av sjukhuset, mottagande av material, utrustning
och personal. Socialstyrelsen har ett samordnande uppdrag gällande personalresurser och kan
beordra regionen att bistå med personal på annat håll i landet. Region Västmanland kan inte flyga
personal till andra regioner och eller ta emot ett större antal patienter från andra regioner.
Tidstappet att föra medarbetarna till närmaste flygplats kanske inte är så stort men vid kris kan hela
transportsystemet vara överbelastat.

Kommunfullmäktige 11 mars 2021

Dagens kommunfullmäktig inleds med en tyst stund för Staffan Anger (M), Birgitta Nilsson (L) samt de personer som gått bort i sviterna av covid-19 sedan pandemin startade för ett år sedan. Sedan fortsätter vi med information från kommunrevisorerna, konstaterande att det är mycket pengar det handlar om när det gäller upphandlingar i staden.

Handlingsplan för god luftkvalitet, vänsterpartiet vill ha ”gratis” bussar för barn och unga för att minska skjutsning till förskola/skola i egna bilar. Eftersom vi moderater vet att ingenting är gratis, är det ett naivt påstående. Moderaterna har lagt tilläggsyrkande att det ska krävas beslut om genomförande i samband med budget om kostnaderna inte ryms inom ramarna.

Miljötemat fortsätter med handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2020-2026. Ett jätteviktigt dokument, men återigen avstyrks Moderaternas tilläggsyrkanden. I detta fall om de risker det innebär med att ha en industritipp i närheten av Svartån samt att Mälarenergis huvudkontor ligger på mark som riskeras att översvämmas.

Ärendet om Rocklunda-områdets framtid, det blir ett gediget arbete att ta ställning till. Alternativen är flera. Förlängning av avtalet med 25 år, eller låta avtalet löpa tio år till sedan besluta om fortsättning; förlängning i treårsperioder eller uppsägning och hitta andra alternativ. Ytterligare möjligheter är att låta staden förvärva aktier i ägarbolaget eller hitta annan, ej i dagsläget formgiven överenskommelse med nuvarande fastighetsägare. Driftsformer, avtalsformer, utveckling och verksamhet för Rocklunda-området är av stor vikt för staden. Fastighetsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att företräda staden i fortsatta förhandlingar med fastighetsägaren.

Gällande utflyttning av gymnasiet från Wenströmska skolan, så är det lätt att vara efterklok. Att dela upp en större skola till flera mindre och förlägga dem till citynära lokaler med dyra hyror blir kostsamt för skattebetalarna.

Granskning av projektet Resecentrum, en revisionsrapport som visar vilka kostnader projektet dragit på sig redan i förprojekteringsstadiet. Moderaterna uppmärksammar att kostnaderna har ökat i oroväckande takt samt att projektet saknar riskanalys och -hantering.

Tillsättningen av en tjänst för att driva och samordna stadens förebyggande arbete med jämställdhet och våldsprevention. Dock saknas hedersrelaterat våld i tjänstens omfattning, vilket Moderaterna anser ska läggas till för att säkerställa att samordning även inkluderar detta problem. Detta förslag avslås.

Motion från Moderaterna om att det behövs krafttag mot narkotikamissbruket i Västerås föranleder en lång debatt. Narkotikan flödar i Västerås, vi behöver alla hjälpas åt och ta krafttag mot knarkbrottsligheten. Moderaterna föreslår att vi ska kunna genomsöka skolor med knarkhundar, att fler poliser tillsätts i det förebyggande arbetet, att använda oss av kameraövervakning, med mera. Majoriteten bifaller inte motionen utan avslår flera att-satser eller menar att de faller inom pågående arbete. Narkotikan driver stora delar av den kriminella brottsligheten, så förutom att människor drabbas av missbruk, misär och till med död på grund av narkotika, så är staden en otrygg plats att vara på för övriga medborgare.

Interpellation från Moderaterna ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson, svaren är beklämmande korta och vilseledande. De tre i styret som kom med nedläggningsutspelet om flygplatsen har inga planer för marken, ingen aning om kostnader eller vilka konsekvenser det medför. Det handlar inte om flygplatsbolaget som frågeställningen är maskerad till. Alla tillstånd ligger i flygplatsbolaget, flygverksamhet kan bedrivas utan bolaget. Dessutom är det en djup splittrad bild som framkommer från de olika partierna som vill lägga ner flygplatsen.

Terese Pransjö (M)

Fakta om flygplatsens siffror

Det florerar rykten om att flygplatsbolaget skulle gå mer och mer back för varje år som går. Här är de senaste 20 årens resultat svart på vitt och visst, det är negativa siffror men de är inte kraftigt ökande. Vi måste satsa på flygplatsbolaget och vända siffrorna naturligtvis, men det är en otrolig överdrift om att det skulle öka kraftigt varje år.

Utan flygplatsbolag - Ingen flygplats

Om vi lägger ned flygplatsbolaget har vi ingen flygverksamhet på flygplatsen.


Det är svårt att kunna regelverket för flygplatser. Jag har förståelse att Torbjörn Einarsson inte kan alla regler som styr verksamheten. Reglerna är komplicerade och det är många olika tillstånd som krävs för att få driva en flygplats.

För det första är det flygplatsbolaget som innehar alla tillstånd som är relaterade till flygplatsverksamheten. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska bolaget avvecklas och därmed kommer alla tillstånd lämnas tillbaka. De två viktigaste tillstånden är miljötillståndet samt tillståndet för att driva flygplatsverksamheten.

Ett miljötillstånd krävs då banan är längre än 1 200 meter eller om det är mer än 500 rörelser på flygfältet. Det är miljöprövningsförordningen som reglerar denna fråga. Att ansöka om ett nytt tillstånd tar ett antal år. Flygplatsbolaget har försökt under ett flertal år utöka befintligt tillstånd och den tiden har tagit mer än fem år utan att nytt tillstånd kunnat etableras genom alla de överklaganden som varit. Att söka ett nytt tillstånd kräver omfattande arbete och stora kostnader. Utan tillstånd ingen flygverksamhet.

Det andra viktiga tillståndet är kopplat till en stor flygplats och erhålls från Tansportstyrelsen som kräver både en godkänd verksamhetsledare samt en räddningsorganisation med mera.

Utan dessa två tillstånd ingen flygplats. Då kommunfullmäktiges beslut är att avveckla flygplatsbolaget kommer styrelsen att lämna tillbaka tillstånden och ett kriterium i samband med återlämnandet är att då också redogöra för vad området ska användas till. Då det inte finnas några sådana beslut kan flygplatsbolaget endast redovisa att banan stängs och hinder kommer att sättas upp alt gräva upp delar av banan så att den inte kan användas då det är verksamhetsansvarigt bolag – ej fastighetsbolaget – som äger denna fråga att redovisa.

Sammantaget betyder det att inget flygplatsbolag – ingen flygverksamhet på flygplatsen.

Hoppas att med dessa fakta att alla förstår att rösta för en avveckling av flygplatsbolaget betyder att flygplatsen stängs 31 december 2022 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Tomas Salzmann (M)

Vice ordförande i flygplatsbolaget

Vanliga frågor och svar om flygplatsen

Moderaternas åsikter om flygplatsen


Fråga: Vilka är era bästa argument? 

Moderaternas bästa argument är:

Rösta NEJ – för trygghet och säkerhet

Enligt Länsstyrelsen kan det få stora konsekvenser ur er beredskaps- och totalförsvarssynpunkt om flygplatsen avvecklas. Västmanland kommer då att bli det enda länet i Sverige utan egen flygplats.

Rösta NEJ – för ambulansflygen och organtransporterna

Flygplatsen räddar liv! Region Västmanland har beskrivit att en nedläggning kan innebära i värsta fall att det blir aktuellt att avstå från att omhänderta ett hjärta, som också innebär ett liv som inte räddas. Dessutom kortas restiden för patienter, tack vare ambulansflyget från Västerås, flygplats med 2 timmar jämfört med vägambulanser. Ambulansflyg behövs vid längre sträckor och dåligt väder då helikoptrar inte kan lyfta.

Rösta NEJ – för näringsliv och jobb

Idag arbetar över 200 personer i verksamheter kopplade till flygplatsen. Västerås flygplats har Nordens största pilotutbildning. Om flygplatsen läggs ned hotas stora värden – som aldrig kommer tillbaka.

Rösta NEJ – för framtid och utveckling

Utveckling av flyget går mot mindre miljöpåverkan. Västerås kan spela en viktig roll i framtidens hållbara flygplatser med nya bränslen och digitala lösningar. Staden utan gränser med all infrastruktur ska utvecklas – inte avvecklas.


Fråga: Varför är ni moderater för en kommunal flygplats?

Svar: Vi ser behovet av en flygplats i Västerås, vi har en och det är dumt att försämra Västerås kommunikationsmöjligheter. Vi är också öppna för att dela på ägandet eller sälja till privata intressenter. 


Flygplatsens ekonomi

Fråga: Vad kostar det att driva en instrumentell flygplats?

Svar: Ca 25-30 miljoner kronor per år.


Fråga: Har flygplatsen några intäkter?

Svar: Ja självklart. 2019 var intäkterna 18,7 Mkr.


Fråga: Vad kostar Ryanair?

Svar: Den kommersiella flygtrafiken ger intäkter på ca 6-7 Mkr per år.


Fråga: Vad kostar annan infrastruktur i Västerås?

Svar: 

·       Mälarbanan: tillsammans med regionen och länets kommuner medfinansierat citybanan och      åtgärder på Mälarbanan med 575,6 miljoner plus uppräkning med index

·       Mälarhamnar: investering och underhåll som inte hyressatt för hamnen är på över 200 miljoner. Därtill kommer medfinansiering för muddring och slussen i Södertälje på ca 75 miljoner (gäller Västerås stads investeringar ej Köping).

·       Förskotteringar E18 Västerås – Sagån och Västerås Västjädra, dvs lånat ut pengar utan ränta.

·       Kollektivtrafik 175,1 miljoner exklusive färdtjänst och omsorgsresor i årsplan 2020.


Om flygplatsen

Fråga: Hur många reser från och till Västerås flygplats?

Svar: 2019 hade flygplatsen 107 151 årspassagerare.


Fråga: Hur många flygrörelser har flygplatsen?

Svar: 2020 var det 39 788 flygrörelser.


Allmänt om flyg

Fråga: Kommer flyget att återhämta sig från corona?

Svar: Flyget har alltid återhämtat sig från kriser, det tar 2-3 år så har flygtrafiken ökat igen. Flera källor visar det Economist har samma siffror men bifogat finns en där även frakt är med. 

https://icadet.com/covid-19-aviation-crisis-how-long-it-will-take-until-airlines-start-to-hire-pilots-again/


Om folkomröstningen

Fråga: När är folkomröstningen? 

Svar: 21 mars 2021


Fråga: Vem får rösta? 

Svar: Den som fyller 18 år senast på folkomröstningsdagen och antingen;

Är svensk medborgare och folkbokförd i Västerås.

Är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och folkbokförd i Västerås.

Är medborgare i något annat land eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före folkomröstningen, samt folkbokförd i Västerås.


Fråga: Kommer det vara möjligt att förtidsrösta?

Svar: Ja. Förtidsröstning går att göra i någon av de olika förtidsröstningslokalerna. Mer information kommer inom kort.


Fråga: Var kan jag gå och rösta?

Svar: Röstning den söndagen 21 mars sker i den den lokal som står på röstkortet. Röstkortet kommer till den adress där du är folkbokförd.


Fråga: Kan jag rösta utanför Sverige eller annan del av Sverige?

Svar: Nej. Bara Kvicksundsborna kommer kunna rösta i en lokal utanför kommunen (Tegelviksskolan) då det inte finns en lämplig coronaanpassad lokal på västeråssidan av Kvicksund.


Fråga: Kan jag rösta via bud? 

Svar: Under folkomröstningen får alla som vill använda sig av budröstning. Röstberättigade i riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten eller den som annars känner oro inför nära kontakter med andra personer uppmanas att budrösta. Som bud godkänns närstående, anhöriga, anställd på häkte/kriminalvårdsanstalt, vårdare eller motsvarande. Vid denna folkomröstning innebär det att till exempel granne, familj, hemtjänstpersonal, personal på äldreboende med mera är godkänt bud. Material för budröstning kommer att finnas i alla omröstningslokaler på omröstningsdagen samt i förtidsröstningslokalerna och i stadshusentrén två veckor före omröstningsdagen. Budröst kan avläggas såväl under förtidsröstningen som under omröstningsdagen.


Fråga: Hur får jag min röstsedel?

Svar: Du kommer att få din röstsedel i vallokalen eller från någon som lagt den i din brevlåda. Det kommer endast att finnas en röstsedel under folkomröstningen. Röstsedeln har ett JA- och ett NEJ-alternativ. 


Fråga: När får jag mitt röstkort?

Svar: Den kommer i början av mars. Där står vilken vallokal som du ska rösta i.


Fråga: Jag ångrar min röst och vill ändra min röst. Hur gör jag då?

Svar: I folkomröstningen är det inte tillåtet att ändra en redan lagd röst.


Fråga: När kommer resultatet av folkomröstningen?

Svar: Preliminärt besked ges under natten den 21 mars. Slutligt resultat senast onsdag 23 mars kl 17.00.


Fråga: Vad händer efter folkomröstningen?

Svar: Folkomröstningen är endast rådgivande. Det innebär att det är de förtroendevalda i kommunfullmäktige som tar beslut om hänsyn ska tas till folkomröstningen, och vilka beslut som tas om verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget.

Tappade uppkopplingen