Nyheter

Nyheter

Kommunfullmäktige torsdagen den 4 april

KF antog årsredovisningen för 2018 som visade på ett årsresultat på 344 Mkr varav 200 Mkr är realisationsvinster. Det mest uppmärksammade är att nämnden för individ och familjenämnden visade ett minus resultat på 96 Mkr och då främst beroende på höga kostnader för vårdplaceringar.

Med anledning av individ och familjenämndes oförmåga att styra och hantera sin egen ekonomi yrkade moderaterna på att nämnden skulle kritiseras. Nämnden har brustit i sitt ansvar och kontroll under verksamhetsområdet 2018. Så gjorde även kommunens revisorer samt KFs presidium.

KF beslutade att investera i ett omklädningsrum samt läktare vid det utvecklade idrottsområdet på Bäckby beroende av att det är ca 300 m till nuvarande omklädningsrum. Vi moderater ser inte att detta är en prioriterad investering och ett avstånd på ca 300 m för pigga idrottsmän kan inte anses för långt. Behovet av investeringar är stort och då måste starka prioriteringar göras vilket också framgick av den debatt som var i ärendet om kommunens investeringsplan för 2019 – om totalt ca 1,6 miljarder. Moderaterna anser att nivån är för hög men då det varit extremt kort beredningstid har inte alla projekt kunnat gås igenom men några klara strykningar kan redan nu göras som t ex en ytterligare fisketrappa vid Falkenbergska kvarnen. Vi vill istället satsa mer på det eftersatta fastighetsunderhållet och t ex flytta fram investeringen av Rönnbyskolan.

Den tidigare moderata KF ledamoten Catharina Piper la en motion tidigare om att hitta bra åtgärder mot tuggumispottande västeråsare. Tekniska förvaltningen har genomfört en bra utredning och kommit med flera idéer om hur man ska kunna minska tuggimispottande då en minskning är viktigt. Det finns nu många goda förslag och  nämnden ska nu arbeta vidare med att genomföra åtgärder.

Moderaterna har fortsatt varit mycket aktiva med många förslag. Till dagens KF sammanträde hade tre moderata motioner nu besvarats samt en moderat interpellation.

Besvarade moderata motioner är Lindh och Bilalovic motion om utbilda politiker och tjänstemän i företagets villkor.Annaa Hård av Segerstad har lämnat en motion om att förenkla för nyföretagare i Västerås.  Lindh och Bilalovic har också motionerat som stärkt tjänestemannansvar i Västerås.

Lind och Bilaovic har också intepellerat byggnadsnämndens ordförande om byggnation på höjden i Västerås.

Moderaternas kommunfullmäktige grupp driver aktiv oppositionspolitik och visar tydligt att det finns alternativ till till S-ledda majoriteteten.

Dagens rapportör Tomas Salzmann

Kommunfullmäktige 7 mars

Kommunfullmäktige torsdag 6 mars bjöd på få beslutsärenden. Större delen av dagordningen utgjordes av flera motioner, frågor och interpellationer från moderater. Nedan kommer några ärenden som behandlades.

Stefan Lindhs och Eleonore Lundkvists motion om att införa tidsbegränsade hyreskontrakt för nyanlända med uppehållstillstånd blev efter debatt återremitterad av majoriteten för att de ville få mer information. Detta trots att motionen varit remitterad i 10 månader. Detta är nu den tredje motionen denna mandatperiod som våra motioner återremitteras i kommunfullmäktige.

Kristdemokraterna har tidigare lämnat in en motion om att inrätta minnesmonument i Västerås för folkmordet 1915 (seyfo). Det är en motion som inte går att bifalla då det inte är förenligt med kommunallagen att ta ställning i utrikesfråga eller ta på sig kostnader för ett sådant minnesmonument. Moderaterna lämnade in ett särskilt yttrande  med andemeningen att en privat initiativ kan upprätta ett monument på privat mark. Något som vi i kommunstyrelsen var ensamma om att resonera men sedan har majoriteten skrivit i en artikel samma andemening och nu även talat från talarstolen. 

Eleonore Lundkvist ställde en fråga majoritetens vilja att kartlägga att inte fler än 20% med försörjningsstöd bor i en enskild flerfamiljsfastighet, ett kvarter eller enskild stadsdel. Enligt kommunstyrelsens ordförande är det förenligt med GDPR. Det har ännu inte påbörjats men det skulle inte leda till ökad administration.

Anna Hård af Segerstad

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-07

Kommunfullmäktige startas av ett inledande seminarie med Kommunrevisionen som inleds av moderaternas Ulf Höglund.

Ansvarsutkrävande och granskning är grundstenen i den kommunala självständigheten och i den lokala demokratin. Kommunrevisionen är KF:s organ för granskning som syftar till ansvarsprövning.

Granskning sker av ALL verksamhet inom nämnders, styrelsers och bolags verksamhetsområden. Revisionen gör riskanalyser och revisionsplan samt olika granskningsinsatser. Det görs även räkenskapsgranskning och revisionsberättelse.

Föredraget i sin helhet finns att se på web-inspelningen från fullmäktige på Västerås Stads hemsida.

Kommunfullmäktige den 7e februari inleds med valärenden där Inga Bröms väljs till ny ersättare för moderaterna i ÖF efter Bo Eriksson och Gustav Rattfeldt till ny nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt efter Ann-Christine Ekman.

Val ledamöter i Geddeholms AB väljs Teres Pransjö som 2:e vice ordförande och till ledamöter Gert  Åkerman, Anders Gestrin och Gunnar Anell.

Rapport angående social hållbarhet diskuteras. Anna Hård af Segerstad poängterar det stora antalet projekt som programmet innefattar och lyfter vikten av att ansvaret att arbeta med social hållbarhet åligger alla nämnder.

Projektet Svenska med baby avrapporteras. Caroline Högström lyfter att det här är en bra och viktigt insats för att förbättra integrationen. Att använda språket är nyckeln till integration och det här projektet är ett konkret exempel på en i praktiken, fungerande integrationsinsats.

Kunskapsmål för förskola, särskola och gymnasieskola antas. Marie Brandstedt konstaterar att det är lätt att formulera och ställa sig bakom målen, men att förutsättningar också måste ges för att verksamheterna ska kunna uppnå dem. I moderaterna och Kristdemokraternas budget görs därför satsningar på de yngre barnen och på en förskola vars verklighet handlar om en ansträngd ekonomi, ett ökat barnantal, personalbrist och ökade sjukskrivningstal.

Beslut tas om investering i nytt utomhusbad på Lögarängen. Moderaterna uppmärksammade i början av 2017, genom Anna Hård av Segerstad, att inget utomhusbad fanns planerat, vilket resulterat i det förslag som ligger till grund för investeringsbeslutet.

Beslut tas om ändrad timtaxa för Byggnadsnämnden. Höjningen är på 5 procent utifrån ett uppdrag att se över taxorna, då Västerås haft lägre taxor än andra kommuner. Elisabeth Unell reagerar på den bristfälliga motiveringen. En lägre taxa kan tyda på en effektivare hantering och att andra kommuner har högre avgifter motiverar inte att Västerås ska höja sina taxor till samma nivå. Tomas Salzman påpekar att det helt saknas underlag till beslut och ifrågasätter hur en höjning kan motiveras utan beräkning eller annat underlag. Det är en demokratifråga att KF tillhandahålls ett adekvat beslutsunderlag.

Motion angående digitala kartor ställd av Anna Hård af Segerstad bifalls.

Motion av Claes Kügelberg om aktivitetsyta i Gäddeholm diskuteras och beslut tas om att den inte föranleder någon åtgärd. En något märklig debatt där majoriteten berömmer förslaget och inte har något att anföra mot moderata argument men ändå beslutar att ingen ytterligare åtgärd ska göras.

Moderata interpellationer får godkänt för att läggas i fullmäktige enligt följande:

 • Inhyrning av lokaler, Claes Kügelberg.
 • Otrygghet för HBTQ-personer, Caroline Högström.
 • Hur påverkar M+KDs budget på riksnivå Västerås, Elisabeth Unell + KD.
 • Anställda inom hemtjänsten som begått brott, Elisabeth Unell + KD.
 • Moderata motioner läggs enligt följande:
 • Gemensam handläggning av tillstånd, Elisabeth Unell och Håkan Nilsson.
 • Uppmärksamma det första allmänna kommunvalet där kvinnor får delta, Elisabeth Unell, Caroline Högström och Terese Pransjö.
 • Synliggöra de små och medelstora företagen, Elisabeth Unell och Anna Hård af Segerstad.
 • Inför Tiggeriförbud i Västerås, Elisabeth Unell.
 • Samordnas trygghetscentral i Västerås, Elisabeth Unell och Håkan Nilsson.
 • Utbilda kommunanställda i första hjälpen mot psykisk ohälsa, Eleonore Lundqvist

Svar lämnas på interpellationen om anställda inom hemtjänsten som begått brott. Elisabeth Unell lyfter frågan om kontroll av belastningsregistret vid anställning för en bättre kontroll och ökad säkerhet. Anna Nordin lyfter att moderaterna har agerat och lagt ett nämndinitiativ kring analys av hur det aktuella läget ser ut då det rapporterats om att nyligen brottsdömda arbetar inom äldreomsorgen idag.

Ett långt Kommunfullmäktige avslutas kvart över elva efter en god moderat insats och många moderater i talarstolen.

Anna Nordin

Frågor om potthål

Claes Kugelberg har frågat (S)-styret när de eftersatta vägunderhållet kommer att åtgärdas och om det är rimligt att bilägarna ska få bära de ekonomiska konsekvenserna av alla potthål.

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen