Nyheter

Nyheter

Budgetfullmäktige 2020-11-26

Budgetfullmäktige den 26 november hölls digitalt, förutom att 33 ledamöter befann sig på plats när mötet började och senare på kvällen när beslut om budget skulle tas.

Sammanträdet inleddes med att varje gruppledare för respektive parti fick redogöra för de viktigaste delarna i sin budget. Elisabeth redogjorde förstjänstfullt för Moderaterna och Kristdemokraternas budget med fokus på trygghet, kunskap och ansvar.

Första blocket handlade om kultur där Jörgen poängterade vikten av att våga prioritera resurserna på barn och unga och mindre till studieförbunden då de får statliga bidrag. Även Elisabeth tog debatten om trygghet och att majoriteten inte gör det som krävs för att skapa trygghet hos västeråsarna.

Vidare diskuterades miljö- och samhällsbyggnad där bland annat Anna Hård af Segerstad, Stefan och Eleonore lyfte viktiga aspekter rörande otryggheten i staden, infrastruktur och vikten av mark för småhus och företagande.
Håkan lyfte Moderaternas prioriteringar avseende miljö- och konsumentfrågorna i budgeten.

Nästa block handlade om skolan. Caroline inleder med att presentera våra satsningar på grundskolan och att skolresultaten fortfarande går åt fel håll. Även Marie och Marcus redogjorde för satsningarna på barn i förskolan med ökad skolpeng och poängterade att majoriteten är bra på att tacka personalen i förskolan men mindre bra på att göra det som krävs, inte minst eftersom man inte har full pris- och lönekompensation och därför inte kan göra de satsningar som man säger sig göra.

I vård- och omsorgsdebatten inledde Johan med att redogöra för att vi har den högsta budgetramen avseende personer med funktionsnedsättning. Cassandra lyfte underskotten i individ- och familj samt hur vi kommer till bukt med bidragsbrott. Marcus tog vid och poängterade att Moderaterna ger full pris- och lönekompensation till nämnderna. Anna Nordin pratade om Moderternas satsningar på de äldre och på personalen.

I det sista blocket gjordes många bra inlägg från moderata ledamöter avseende bland annat Mälarenergi, flygplatsen, strategiska fastigheter och kommunstyrelsen.

Slutligen var det dags för beslut men det fanns dock ingen majoritet för Moderaterna och Kristdemokraternas budgetförslag.

Med det kunde sedan den moderata kommunfullmäktigegruppen avsluta kvällens arbete i demokratins tjänst.

Andreas Celan

Kommunfullmäktige 5 november 2020

Våra fullmäktigemöten fortsätter att hållas i Aros Congresscenter istället för i Västerås stadshus på grund av Covid-19. Det är även så att man för första gången testar deltagande för några ledamöter i fullmäktige på distans.

Dagens sammanträde inleds med information från kommunens revisorer. Därefter klarade vi snabbt av en hel del valärenden, 32 valärenden för att vara exakt. Socialdemokraterna har bytt plats på några namn. Anders Teljebäck blir ny ordförande för kommunfullmäktige och Staffan Jansson blir kommunstyrelsens ordförande.

Sedan inleddes dagordningen med en kort diskussion om beslut av skattesats för Västerås Stad 2021. Moderaternas gruppledare Elisabeth Unell föredrog Moderaternas position i frågan. Av samtliga partier var det bara Vänsterpartiet som yrkade på en höjning av skattesatsen, men som tur var så blir det ingen höjning av skattesatsen för Västeråsarna. Den kommunala skattesatsen för år 2021 fastställdes till 20,36 procent. Därefter debatterades delårsrapporten där Moderaterna satte press på S-styret gällande kommunens ekonomiska läge.

Nästa debatt handlade om en ny förbundsordning för Mälardalens Brand- och räddningsförbund om ett utökat förbund. Där föredrog Jörgen Andersson Moderaternas position på ett föredömligt sätt. Näst på dagordningen stod flygplatsen. Det blev en kortare flygplatsdebatt än vad man är van vid. Moderaternas position är att man bör avvakta med alla ärenden som rör flygplatsen då det kommer att ske en folkomröstning. Ärendet avslutades med att vi fick igenom en minoritetsåterremiss.

Då vi insåg att vi ej skulle hinna med dagordningen beslutade fullmäktige att hoppa till interpellationerna och först på tur stod en interpellationsdebatt om kameraövervakning. De som deltog digitalt under detta möte skulle ha möjlighet att delta i debatten, kunna rösta och delta som om de vore i salen. Dock funkade inte lösningen på det bästa sättet och det är viktigt att en digital lösning växer fram då vi tyvärr även ser att smittspridningen ökar.

Tack och godkväll!

Vid tangenterna under detta möte,

Cassandra Lundgren

Motioner 2020

Kommunfullmäktige 2020-10-15

Ett extrainsatt kommunfullmäktige då församlingen har många ärenden som inte hanterats började klocka 13.00.

Moderaterna hade många ärenden. Först ut var interpellation om vackrare och mer blomster i centrum av Irene Hagström. En debatt följde om utsmyckning, kommande byggnationsplaner i centrum, ny vinterbelysning och hantering av elsparkcyklar.

Den andra interpellationen handlade om äldre och anhörigas situation under coronapandemin av Anna Hård af Segerstad. Många äldre och deras anhöriga känner oro för sin situation och boende.   

Avfallsplanen med märkliga stycken som till exempel om att kommunalförbundet ska använda skattebetalarnas pengar till att låta influensers för att sprida budskap om behov av förändrade konsumtionsmönster. Moderaterna yrkade också på att det ska vara låga avgifter. Det blev avslag.

Motioner som bifölls är utred möjlighet till mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning, inför årligt retorspris, mindre nedskräpning med fler askkoppar i city.

Motion av Caroline Högström, Marcus Jacobson och Anna Hård af Segerstad om ökade serveringstider i Västerås behandlades. Efter att individ och familjenämnden anser sig ha beslutat något snarliknande efter motionens inlämnande blev beslut att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd.

Flera motioner finns på dagordningen som att införa Rättviksmodellen, en mobil och säsongsöppen turistbyrå samt Västerås som centrum för innovationer och företag inom vård och omsorg behandlades men bifölls inte.

Vid klockan 22.30 inser ordföranden att alla motioner och interpellationer inte kommer att hinnas med. Resterande ärende bordlades. En mycket gammal interpellation ställdes och nya anmäldes.

Med det kunde sedan den moderata kommunfullmäktigegruppen avsluta kvällens arbete i demokratins tjänst.

Anna Hård af Segerstad

Kommunfullmäktige 1 oktober 2020

Efter ett rekordlångt sammanträde i september (12 h 15 min) ser vi idag fram emot ett “normalt” möte. Om än i Aros Congresscenter istället för stadshuset på grund av att vi ska kunna hålla coronaavstånd.

Mötet inleds med information från kommunens revisorer.
En mängd valärenden avklaras, både styret och oppositionen har en hel del byten i nämnder och styrelser.
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2021 antas.

Revisionsrapport med granskning av krisberedskap i kommunen och bolagskoncernen bifalls.
Policy för personer med funktionsnedsättning debatteras och bifalls. Mänskliga rättigheter, delaktighet och samma möjligheter, här står hela kommunfullmäktige enade.

Program för skydd och beredskap, Moderaterna påpekar att en nedläggning av flygplatsen får konsekvenser för framtida kriser. Infrastuktur med existens av alla fyra trafikslag är en förutsättning för fungerande beredskap. Debatt om vad som ska ingå och specificeras i programmet förs i fullmäktige.

Policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Västerås, debatten blir klart den längsta idag. Verkligheten är att problemen är stora i Västerås, så policyn får inte bli stanna vid att bli en papperprodukt. Särskilt flickor känner sig otrygga, både utomhus och i sin skolmiljö. Hedersvåldet har utelämnats i policyn, vilket Moderaterna påtalar och yrkar att det ska läggas in. Allt från medborgaren som ska trivas i sin stad till att ha gott samarbete med näringslivet hör till kedjan för att skapa en attraktiv och trygg stad. Västerås har så mycket att erbjuda om vi tar hand om vår stad.

Styret röstar igenom en ändring av antal ledamöter i styrelsen för Nya Västerås Flygplats. Moderaterna yrkar avslag eftersom vi anser detta totalt onödigt i den situation med nedläggningshot över sig som bolaget befinner sig i.

Handlingsplan för kemikalier, i detta ärende kräver Moderaterna bland annat svar på hur sopberget som ansamlats i Skultuna har kunnat få växa sig så stort som det blivit? Ingen vet exakt vilka kemikalier, farliga blandsopor och restprodukter som begravits där. Vatten och luft har blivit förorenade utan att någon vet hela konsekvensen.

I vanlig ordning hinner vi inte med alla ärenden på dagordningen, flera ärenden bordläggs. Dessutom är ett extra kommunfullmäktigemöte inlagt redan om två veckor, 15 oktober.

Terese Pransjö

Nämndinitiativ 2020

Här kan du läsa samtliga nämndinitiativ som lämnats in under 2020 från Moderaterna i Västerås stad. Klicka på rubriken för att läsa eller ladda ner dokumentet till din dator genom att klicka på knappen ”Ladda ner”

(M) och (KD) kritiska till den provisoriska lösningen för stationen i Västerås

Planeringen för en ny station i Västerås pågår för fullt. Kommunstyrelsen har till och med beviljat 60 miljoner till förprojektering innan detaljplanen är klar. I nuläget är det en provisorisk station som ska byggas som kommer att ersätta den befintliga.

– Det finns en stor oro för hur stationen ska fungera under lång tid när det endast är ett provisorium. Att bygga ett provisorium som sen måste rivas blir oerhört dyrt. Användningen av den befintliga stationen under hela byggtiden är något vi har krävt. Ett provisorium kommer att försvåra för resenärerna. Det är mycket mer effektivt att bygga en ny bro över, samtidigt som man kan behålla befintlig station under byggtiden, säger Elisabeth Unell, oppositionsråd för Moderaterna i Västerås.

Föreningen TIM-pendlare har lagt fram ett förslag på hur man kan öka kapaciteten utan att i dagsläget behöva riva befintlig station. Den skulle istället kunna fungera under hela byggtiden.

– Moderaterna och Kristdemokraterna har i yttranden över detaljplanen lagt många förslag på hur framtidens station i Västerås ska utformas så att den håller långsiktigt men där utgifterna begränsas. Med allt ifrån att slopa kostsamt icke funktionellt tak och se till att det inte blir en barriär utan öppnar upp staden mot Mälaren, säger Amanda Agestav, oppositionsråd för Kristdemokraterna i Västerås.

Kontakt
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33
Amanda Agestav (KD), 073-855 25 82

Moderaterna föreslår ytterligare stödpaket till företagen i Västerås

Västerås företag har nu ett mycket tufft läge. I kristider är det därför viktigt att vi gör vad vi kan för att underlätta. Vi moderater har därför valt att ta fram en lista på ytterligare åtgärder som är möjliga att relativt snabbt genomföra (se bifogad fil).

Det är en bruttolista med både små och stora åtgärder utöver det som redan genomförts. Andra kommuner har redan fattat motsvarande beslut, vilket gör att de föreslagna åtgärderna bör vara fullt genomförbara. Vi vill att dessa förslag ska beredas inför kommunstyrelsen på onsdag i nästa vecka så att staden kan fatta beslut om ett andra stödpaket till företagen i Västerås.

Kontakt
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33

Kommunfullmäktige 2020-03-05

Mars månads kommunfullmäktige är tidigarelagt, med start kl 14, för en inledande interpellationsdebatt.

Moderata interpellationer under dagens fullmäktige handlar om att ifrågasätta kommunalt stöd till extremister (Eleonore Lundkvist), påminnelse till kommunstyrelsens ordförande om att kommunstyrelsen inte utfört uppdrag beordrat av fullmäktige (Claes Kügelberg), de skenande kostnaderna för Mimers kontorsbygge (Eleonore Lundkvist) samt planerna för kvarteret Kristiansborgsbadet (Anna Hård af Segerstad). Övriga också intressanta interpellationer handlar bland annat om läsa-skriva-räkna-garantins tillämpning och om förhållandena kring förskolornas likvärdighet av V.

De skenande kostnaderna för Mimers huvudkontor väcker debatt. Inga svar lämnas av majoriteten över vad som gjorts för att minska kostnaderna i projektet. Inget besked lämnas om huruvida fastigheten ska säljas till underpris och med förlust. Det konstateras att huvudkontoret är en riktigt dålig affär, men därefter lyser svaren med sin frånvaro. Trots att majoriteten toppar laget med respektive starke man för S och L så rår de inte på Eleonor Lundkvist som tydligt vinner både debatt och vår respekt för att hålla sig ämnet, hålla en god ton i debatten och för att presentera hållbara argument.

Claes Kügelberg påminner kommunstyrelsens ordförande om att kommunstyrelsen inte utfört ett uppdrag beordrat av fullmäktige för 10 år sedan. Anmärkningsvärt hanterat och fullt befogat att föra upp detta till debatt.

Efter interpellationsdebatten tar övriga fullmäktigemötet vid med valärenden. Revisorerna har granskat Förskole- och Grundskolenämnden vad gäller arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Här finns en del brister vad gäller åtgärdsprogram och rutiner kring dokumentation. Revisorerna lyfter även resursbrist som en kritisk punkt för att barn och elever med särskilda behov ska få det stöd de har rätt till.

Kommunfullmäktiges budgetmöte flyttas från vår till höst, då de ekonomiska förutsättningarna ännu inte finns på plats under våren. Budgetmöte i fullmäktige kommer enligt beslut att äga rum den 15e oktober med reservdag den 16e.

SD lägger ett par motioner kring formalia och om att texta Kommunfullmäktiges TV-sändningar för att göra mötena tillgängliga för personer med hörselnedsättning, som också bifalls av fullmäktige. Vänstern gör sak av att inte delta i besluten, oavsett vad motionerna avser, då de inte accepterar det parti som lagt förslaget och att de ”aldrig kommer att bidra till normaliseringen av SD”.

Vänsterpartiet lägger en motion om att införa en web-baserad utbildning i genuspedagogik. SD uppger att de ”aldrig kommer att bidra till normalisering av V”. Moderaterna och Caroline Högström håller sig däremot till ämnet och menar att det redan finns en rad insatser för en ökad jämställdhet. Caroline konstaterar att tanken i motionen är god men att den missar målet. Många kloka ord från talarstolen, där partierna delar samma målsättning kring jämställdhet, men där vägen dit ser lite olika ut. I situation där resurserna är knappa både vad gäller ekonomi, personal och avsatt tid för personalens utbildning är en web-baserad utbildning och en utbyggd satsning på genuspedagogik inte rätt prioritering.

Eleonore Lundkvist lägger sin mycket aktuella motion om att utbilda kommunalanställda i första hjälpen mot psykisk ohälsa. Det här är ett utbrett folkhälsoproblem och att sprida kunskap om hur man hanterar psykisk ohälsa berör både anställda, brukare och anhöriga inom stadens verksamheter. Folkhälsomyndigheten konstaterar i utvärderingar att aktuell  utbildning givit ett mycket gott resultat i andra kommuner. Majoriteten har i debatten svårigheter att motivera sitt  avslag på motionen, i synnerhet som en möjlig finansiering, med redan utdelade och outnyttjade statsbidrag, redan finns. Majoriteten menar i en krånglig vändning att motionen är viktig och bra, men att de ändå röstar de nej. På ett liknande sätt som vänstern och SD så sätter majoriteten det politiska spelet före de politiska sakfrågorna och väljer att säga nej till motionens avsändare, fast man i debatten säger ja till innehållet.

Med de orden ringas dagens Kommunfullmäktige in. Tillsammans med en pressad, grinig majoritet och ett debattklimat som lämnar en del i övrigt att önska, konstateras från oss i oppositionen, att verkligheten börjar komma ifatt ett blandat, ideologiskt och alltmer dysfunktionellt styre.


Anna Nordin

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen