Nyheter

Nyheter

Kommunfullmäktige 2021-12-14

Extra kommunfullmäktige 14 december 2021 behandlar resultatet i folkomröstningen gällande Västerås Flygplats. 78 % av de röstande västeråsarna vill behålla Västerås Flygplats. Men nu när nya ägardirektiv äntligen ska antas efter nio månader, försvårar styret och lägger en kraftig handlingsbegränsning för den kommande styrelsen för flygplatsbolaget.


Det sättet att skriva under förutsättning att flygplatsen samägs med Region Västmanland är problematiskt. Ett ultimatum som kan komma att stjälpa hela affären.

Inga andra bolag i staden har dessa villkor som föreslås i de nya ägardirektiven. Affärer ner till en miljon kronor ska hanteras av en “överrock” i form av ett ägarråd. Detta skapar ett misstroende för styrelsens arbete och sänder signaler att den inte kan hantera sitt uppdrag. Moderaterna vill ge flygplatsen och dess bolag goda möjligheter att behålla affärer och även skapa nya.

För att leva upp till den verksamhet som behöver bedrivas och för att kunna satsa på utveckling behöver det till ett driftsbidrag på 25 miljoner kronor. Att lägga en våt filt över hela verksamheten skadar och kväver flygplatsen både på kort och lång sikt. Vi moderater villkorar inte flygplatsbolagets styrelsearbete, vi villkorar inte ägardirektiven på detta sätt.

Vi behöver partier som står upp för flygplatsens framtid och utveckling. Det går inte att lägga partipolitiken åt sidan, det finns partier i Västerås kommunfullmäktige som inte står upp som det flygplatsvänliga parti det utger sig för att vara.

Moderaterna får inget svar om terminalbyggnaden antas ingå i infrastrukturen i den framtida flygplatsen. När det gäller förhandlingarna med Region Västmanland, framhåller de att förhandlingar pågår medan kommunstyrelsens ordförande säger att avtalet redan är förhandlat med regionen. Vad gäller?

Västerås tycker sig vara en företagsvänlig stad, men vi har ett vägval att göra. Välja en flygplats med utveckling, framtidssyftande och gott näringslivsklimat. Eller en begränsande våt filt över hela verksamheten och därmed få en negativ spiral som går ut över verksamheten och kringskär styrelsen.

Interpellation från Moderaterna till förskolenämndens ordförande om hedersproblematik i förskolan. Ett utförligt men något byråkratiskt och formellt svar. Inget svar på hur många kommunala förskolor i Västerås som har mött hederskultur. Viktigt att frågan fortsätter att bevakas samt att styrdokument och handlingsplaner sipprar ner i hela organisationen och når samtliga medarbetare inom förskolan.

Fråga ställd från Moderaterna till kommunstyrelsens ordförande om medborgarlöften. Svaret har dröjt länge, är tunt men KSO hänvisar till ett kommande möte med polisen. Styret säger sig både ha tagit krafttag mot brottsligheten och ha tillskjutit medel i sin budget.

Terese Pransjö (M)

Kommunstyrelsen 2021:

Kommunfullmäktige 2021-12-02

Västerås marknad och näringsliv AB ska avvecklas i bolagsform. Vissa delar ska flytta till kommunstyrelsen och grundskolenämnden. Engagemanget från politiken måste öka för att vi ska vara en attraktiv part i näringslivet.

Uppsägning av avtal mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun avseende skola i Kvicksund. Moderaterna yrkar att grundskolenämnden ges i uppdrag att med Kvicksunds kommun samverka för skolgång på Tegelvikens skola för berörda elever från Västerås.

Försäljning av mark från Geddeholms AB till staden för tredje etappen bostadsbyggande på Gäddeholm. Blandad bebyggelse med närhet till naturen och Mälaren, 350-400 nya bostäder, förskola, skola och företagsverksamheter planeras.

Revisionsrapporten för granskning av stadens hantering av covid-19, många initiativ togs av Moderaterna. Samarbete och förebyggande åtgärder föreslogs av M. Detta förtjänar ett tack och att uppmärksammas.

Motion från Moderaterna om att förbättra näringslivsklimatet i Västerås. Tre av fyra attsatser bifalls. För att vässa bemötandet behöver även tredje attsatsen bifallas; att företag som ansökt om tillstånd för sin verksamhet ska kunna följa ärendet digitalt.

Motion från Moderaterna om dispens för studenter under 20 år att kunna läsa vuxenutbildning i Västerås. Moderaterna vill att den ska tolkas så att studenter som på grund av distansstudier under pandemin ska få denna möjlighet.

Efter middagen bjöds vi i kommunfullmäktige på musikunderhållning från kulturskolan.

Motion från Moderaterna om att begränsa mängden mikroplaster. Vi vill att det ska tas fram åtgärder för att begränsa läckage av gummigranulat och utreda möjligheten att göra årliga provtagningar (dessa besvarades med föranleder ingen ytterligare åtgärd). Samt begränsa användandet av konstgräs på allmänna ytor (bifall).

Motion från Moderaterna om att införa mötesplatser för äldre med funktionsnedsättning. Detta har efterfrågats av målgruppen så det är extra roligt att motionen bifalls.

Motion från Moderaterna angående cykeltrafik på Smedjegatan. Farten bör sänkas och riskerna med snabb cykeltrafik bör ses över för att öka trivseln på gatans uteserveringar samt att undvika olyckor. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Interpellation från Moderaterna om höga vräkningstal av barn i Västerås. Varför ligger vräkningstalen högre i Västerås än i andra jämförbara kommuner? Majoriteten blir oss svaret skyldiga.

Terese Pransjö (M)

Tappade uppkopplingen