Nyheter

Nyheter

Kommunfullmäktige 3 oktober 2019

Det är inget vanligt fullmäktige idag. Utan idag firar vi i Västerås 100 år av demokrati. Det är alltså hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige och trettio år sedan det blev allmän och lika rösträtt. Detta firar vi i fullmäktige genom en ceremoni och en utställning som kommer att finnas i stadshuset under oktober och november. Så dagens fullmäktige startade genom att ta en bild på fullmäktiges ledamöter, det är den ni ser här i inlägget ovan. 

Föredragningslistan för dagen innehåller många intressanta frågor. Den fråga som skapade mest debatt till en början var frågan om dispens för en politiker från L som vill behålla sitt uppdrag trots att hen inte längre är skriven i Västerås. Detta är ett ärende som har varit uppe för debatt i fullmäktige ett tidigare sammanträde men som skulle återremitteras. Moderaterna röstade avslag första gången som frågan var uppe och gjorde även så denna gång. Anledningen till vårt avslag är att vi anser att man bör bo i den kommun som man beslutar om. Ska man bevilja dispens så är det fler frågor som måste vara utredda innan vi beviljar dispens av olika anledningar. Det är väldigt tråkigt att s-styret vill göra just detta ärende till en personfråga när det enligt oss är en principfråga. Från moderaternas håll vill vi se att man tar fram ett underlag på vad som gäller när det kommer till reseersättning och tid för dispensen. När man har tagit fram riktlinjer för vad som gäller så ska detta gälla för alla vid ansökan om dispens. 

Sedan var det dags för motionsbehandling. Moderaterna hade många motioner detta fullmäktige, många motioner som även blev bifallna, vilket är extra roligt. Det tackar vi för! 

Dessa motioner kom från Moderaterna, 

”Inför 24-timmarsgaranti inom socialtjänsten för unga” – Elisabeth Unell 

”Ansök om att bli försöksområde för gårdsförsäljning”- Anna Hård af Segerstad, Enes Bilalovic, Stefan Lindh

”Inför aktivt skolval i Västerås”- Caroline Högström 

”Om promenadstråk längs Svartån i Mälarstaden Västerås”- Elisabeth Unell & Stefan Lindh

”Om att införa Lagen om valfrihet (LOV) för fler verksamheter i Västerås”- Elisabeth Unell 

Längre än så hann vi inte på dagordningen denna gång. Så de ärenden som vi inte hann med denna gång skjuts till nästkommande sammanträde. 

Tack och godnatt från dagens rapportör från fullmäktige,

Cassandra Lundgren

"Kopparlunden ska byggas i samförstånd med västeråsarna"

Moderaterna har nu lämnat in ett remissyttrande över planerna i Kopparlunden. Yttrandet grundar sig på följande sju punkter:

  1. Moderaterna anser att det inte går att göra några större avsteg från de riktlinjer vad gäller arkitektur och exploatering som finns i planprogrammet för Kopparlunden. Dessa riktlinjer är bra och ska följas om det inte finns bra motiv för avsteg. Det innebär en sänkt exploateringsgrad, särskilt i område mitt. Tegel bör vara det huvudsakliga fasadmaterialet, då det passar in mycket bättre med den historiska byggnationen och åldras bättre än plåt, puts och skivmaterial. Detta gäller särskilt för område mitt.
  2. För tillkommande hus ska det råda höga arkitektoniska krav där det ska finnas både små billiga kompakta lägenheter men även större spatiösa. Bottenvåningarna ska ägnas stor omsorg och ha takhöjd så att de kan inrymma olika former av verksamheter som kontor, mottagningar, cykelverkstäder, salonger, affärer, gallerier, ateljéer, caféer och restauranger.
  3. Kulturen ska ha en framträdande plats i Kopparlunden.
  4. Det kommer att behövas en 1-6 skola i Kopparlunden. Inom vilken detaljplan den ska ligga är svårt att avgöra när detaljplan syd och öst ännu inte är presenterade men en naturlig placering förefaller vara inom detaljplan mitt och i anslutning till Culturen. När det gäller förskolan så finns det i detaljplanerna för små ytor för barn att leka på och det är viktigt att förskolorna har tillräckliga utegårdar. Vi accepterar inte den föreslagna halveringen av barnens förskolegårdar.
  5. Området är stort varför det också måste finnas utrymme för spontanidrott i kombination med en parkmiljö.
  6. Vid detaljplaneringen av stadsdelen ska stor omsorg ägnas trygghetsfrågor. Det får inte skapas otrygga miljöer. Det är bra med kvartersstad men det borde vara ökad andel slutna kvarter. Det finns mycket starkt forskningsstöd för att slutna kvarter bidrar till ökad trygghet för de boende och tryggheten måste vara prioriterad i bägge detaljplanerna.
  7. Det måste finnas erforderligt antal parkeringsplatser varav huvuddelen i garage. Parkeringsplatser måste räcka till både boende och besökare, vilket det inte gör i nuvarande förslag.

– ” Vi moderater är glada att planeringen av Kopparlunden kommit så långt att detaljplan mitt och norr nu är ute på samråd. I vårt program för bostadsbyggande tillhör Kopparlunden tillsammans med Ängsgärdet och stationsområdet prioriterade bostadsbyggnadsprojekt. Det är en fantastisk möjlighet att bygga fler bostäder samtidigt som vi tillvaratar stadens historia och kultur. Det är därför viktigt att vi nu gör rätt från början och bygger i samförstånd med västeråsarna. Moderaterna har nu lämnat in ett remissyttrande med ett antal synpunkter där vi påpekar vad som behöver göras för att skapa den fantastiska miljö i Kopparlunden som västeråsarna vill se ”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet:

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen