Pressmeddelanden

Utan flygplatsbolag - Ingen flygplats

Om vi lägger ned flygplatsbolaget har vi ingen flygverksamhet på flygplatsen.


Det är svårt att kunna regelverket för flygplatser. Jag har förståelse att Torbjörn Einarsson inte kan alla regler som styr verksamheten. Reglerna är komplicerade och det är många olika tillstånd som krävs för att få driva en flygplats.

För det första är det flygplatsbolaget som innehar alla tillstånd som är relaterade till flygplatsverksamheten. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska bolaget avvecklas och därmed kommer alla tillstånd lämnas tillbaka. De två viktigaste tillstånden är miljötillståndet samt tillståndet för att driva flygplatsverksamheten.

Ett miljötillstånd krävs då banan är längre än 1 200 meter eller om det är mer än 500 rörelser på flygfältet. Det är miljöprövningsförordningen som reglerar denna fråga. Att ansöka om ett nytt tillstånd tar ett antal år. Flygplatsbolaget har försökt under ett flertal år utöka befintligt tillstånd och den tiden har tagit mer än fem år utan att nytt tillstånd kunnat etableras genom alla de överklaganden som varit. Att söka ett nytt tillstånd kräver omfattande arbete och stora kostnader. Utan tillstånd ingen flygverksamhet.

Det andra viktiga tillståndet är kopplat till en stor flygplats och erhålls från Tansportstyrelsen som kräver både en godkänd verksamhetsledare samt en räddningsorganisation med mera.

Utan dessa två tillstånd ingen flygplats. Då kommunfullmäktiges beslut är att avveckla flygplatsbolaget kommer styrelsen att lämna tillbaka tillstånden och ett kriterium i samband med återlämnandet är att då också redogöra för vad området ska användas till. Då det inte finnas några sådana beslut kan flygplatsbolaget endast redovisa att banan stängs och hinder kommer att sättas upp alt gräva upp delar av banan så att den inte kan användas då det är verksamhetsansvarigt bolag – ej fastighetsbolaget – som äger denna fråga att redovisa.

Sammantaget betyder det att inget flygplatsbolag – ingen flygverksamhet på flygplatsen.

Hoppas att med dessa fakta att alla förstår att rösta för en avveckling av flygplatsbolaget betyder att flygplatsen stängs 31 december 2022 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Tomas Salzmann (M)

Vice ordförande i flygplatsbolaget

(M) och (KD) kritiska till den provisoriska lösningen för stationen i Västerås

Planeringen för en ny station i Västerås pågår för fullt. Kommunstyrelsen har till och med beviljat 60 miljoner till förprojektering innan detaljplanen är klar. I nuläget är det en provisorisk station som ska byggas som kommer att ersätta den befintliga.

– Det finns en stor oro för hur stationen ska fungera under lång tid när det endast är ett provisorium. Att bygga ett provisorium som sen måste rivas blir oerhört dyrt. Användningen av den befintliga stationen under hela byggtiden är något vi har krävt. Ett provisorium kommer att försvåra för resenärerna. Det är mycket mer effektivt att bygga en ny bro över, samtidigt som man kan behålla befintlig station under byggtiden, säger Elisabeth Unell, oppositionsråd för Moderaterna i Västerås.

Föreningen TIM-pendlare har lagt fram ett förslag på hur man kan öka kapaciteten utan att i dagsläget behöva riva befintlig station. Den skulle istället kunna fungera under hela byggtiden.

– Moderaterna och Kristdemokraterna har i yttranden över detaljplanen lagt många förslag på hur framtidens station i Västerås ska utformas så att den håller långsiktigt men där utgifterna begränsas. Med allt ifrån att slopa kostsamt icke funktionellt tak och se till att det inte blir en barriär utan öppnar upp staden mot Mälaren, säger Amanda Agestav, oppositionsråd för Kristdemokraterna i Västerås.

Kontakt
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33
Amanda Agestav (KD), 073-855 25 82

Moderaterna föreslår ytterligare stödpaket till företagen i Västerås

Västerås företag har nu ett mycket tufft läge. I kristider är det därför viktigt att vi gör vad vi kan för att underlätta. Vi moderater har därför valt att ta fram en lista på ytterligare åtgärder som är möjliga att relativt snabbt genomföra (se bifogad fil).

Det är en bruttolista med både små och stora åtgärder utöver det som redan genomförts. Andra kommuner har redan fattat motsvarande beslut, vilket gör att de föreslagna åtgärderna bör vara fullt genomförbara. Vi vill att dessa förslag ska beredas inför kommunstyrelsen på onsdag i nästa vecka så att staden kan fatta beslut om ett andra stödpaket till företagen i Västerås.

Kontakt
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33

(M) kritiska till att S-styret säger nej till kameraövervakning och utökat område för ordningsvakter

Moderaterna initierade en kraftsamling mot den utbredda otryggheten och det grova våldet i Västerås. Till det anslöt sig samtliga partier i kommunfullmäktige i Västerås. Sedan dess anordnade Västerås stad tillsammans med polisen och civilsamhället en diskussionskväll för att komma vidare i frågan. Efter det har det kraftsamlandet arbetet stannat av.

Moderaterna har hittills lagt fyra förslag i kommunstyrelsen som syftar till att öka säkerheten och den upplevda tryggheten i Västerås. Bland annat föreslog vi att Västerås stad ska komplettera sin ursprungliga ansökan om ett så kallat paragraf 3-område (LOV) – som möjliggör patrullerande ordningsvakter – så att området från centralstationen och upp till stadsbiblioteket täcks. I nuvarande förslag ingår endast området runt gallerian Igor upp till stadsbiblioteket. Vi har även föreslagit att Västerås stad ska ansöka om tillstånd för kameraövervakning inom samma område. Under morgondagens kommunstyrelsemöte ska dessa två förslag behandlas. Den S-ledda majoriteten väntas säga nej till båda förslagen, något Moderaterna är mycket kritiska till.

– ”Vi är mycket kritiska till att S-styret nu väljer att rösta nej till att försöka få ett större paragraf 3-område än tidigare förslag och vi beklagar djupt att de även säger nej till kameraövervakning. Det är under all kritik att S-styret inte tar frågan om trygghet och säkerhet på allvar. I Uppsala finns Sveriges största så kallade LOV 3-område som täcker stora delar av stadens centrum. En logisk slutsats blir därför att om Uppsala kan, så kan även Västerås. Det anmärkningsvärt att S-styret inte ens försöker få till ett större område som ordningsvakter kan patrullera inom”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

– ”Från stadens sida måste vi på allvar våga störa ut brottsligheten. Vi måste få kriminella att i högre utsträckning avstå från att begå brott. Där är kameraövervakning ett bra komplement till andra insatser som görs. Ett annat indirekt trygghetsskapande argument är att kameraövervakning kan leda till att säkra viktig bevisning, vilket kan vara avgörande för en fällande dom i en rättegångsförhandling. Kan rättsväsendet lagföra fler kriminella så kommer även tryggheten och säkerheten att öka. Dessutom blir det en upprättelse för brottsoffer”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Kontakt:
Elisabeth Unell (M)
076-872 22 33

(M) föreslår ökad kameraövervakning i Västerås

Under dagens sammanträde med kommunstyrelsen i Västerås lämnade Moderaterna in ett nämndinitiativ där vi föreslår utökad kameraövervakning i Västerås city. Förslaget innebär att staden ska ansöka om tillstånd att sätta upp kameror på utvalda platser inom området som sträcker sig från centralstationen upp till stadsbiblioteket där ett exempel är Vasaparken. Området är detsamma som för paragraf 3-området som Västerås stad ansökt om samt det området Moderaterna ville komplettera i ansökan till Polismyndigheten.

– ”Från stadens sida måste vi på allvar våga störa ut brottsligheten. Vi måste få kriminella att i högre utsträckning avstå från att begå brott. Där är kameraövervakning ett bra komplement till andra insatser som görs. Ett annat indirekt trygghetsskapande argument är att kameraövervakning kan leda till att säkra viktig bevisning, vilket kan vara avgörande för en fällande dom i en rättegångsförhandling. Kan rättsväsendet lagföra fler kriminella så kommer även tryggheten och säkerheten att öka. Dessutom blir det en upprättelse för brottsoffer.”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Moderaterna föreslår utökat område för ordningsvakter

Västerås stad har tidigare skickat in en ansökan om att ett begränsat antal platser i city ska utgöra så kallade paragraf 3-områden vilket möjliggör att ordningsvakter kan anställas för att bistå polisen med att upprätta ordningen och på så vis öka säkerheten och tryggheten. Detta är något Moderaterna i grunden är positiva till. Dock anser Moderaterna att detta inte är tillräckligt utifrån den problematik som finns i Västerås city när det gäller otrygghet.

Moderaterna har därför under gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen lämnat in ett nämndinitiativ där vi föreslår att Västerås stads ansökan hos Polisen ska kompletteras med sträckan mellan Centralstationen upp till Torggatan samt Stadsparken.

– ”Trots att det är på tok för sent är det ändå bra att Västerås stad ansöker om att områden ska bli så kallade paragraf 3-områden för att kunna anställa ordningsvakter. Dock är de aktuella områdena som staden sökt för inte tillräckliga.- Därför föreslår vi nu att stadsledningskontoret får i uppdrag att hos Polismyndigheten göra en kompletterande ansökan om att områdena från centralstationen, med intilliggande kollektivtrafikhållplatser, upp till Torggatan samt Stadsparken ska utgöra platser enligt 3 § lagen om ordningsvakter”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Nämndinitiativet kan du läsa här:

Kontakt

Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33

(M) och (KD) kritiska till Västerås överenskommelse med Polisen

Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås har idag tecknat en samverkansöverenskommelse för att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Kommunstyrelsens ordförande har undertecknat överenskommelsen innan ens protokollet från kommunstyrelsen har vunnit laga kraft. Pressträff och undertecknade gjordes i en paus, vilket gjorde att synpunkter från oppositionen inte var välkomna. Överenskommelsen ska gälla från 6 november 2019 till 1 mars 2023.

Moderaterna och Kristdemokraterna är kritiska till hur denna överenskommelse i dagsläget är utformad.  Vi saknar konkreta åtgärder och åtaganden. Västerås har under många år arbetat med samarbetsavtal och medborgarlöften men det är dags att gå från ord till handling och vara tydliga. Moderaterna och Kristdemokraterna föreslog därför att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med en tydligare beskrivning.

– ”Västerås stads överenskommelse med Polisen måste vara konkret. Till exempelvis behöver frågan om ordningsvakter och paragraf-3-område lyftas in i samverkansöverenskommelsen för att tydliggöra vad västeråsarna kan förvänta sig. Det finns ett brett stöd för ordningsvakter men ännu har vi inte sett ett konkret förslag från S-styret om hur och när de ska införas.”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

– ” En annan fråga som behöver tydliggöras är hur Västerås stad tillsammans med Polisen arbetar med kameraövervakning. Detta är något som både Kristdemokraterna och Moderaterna har arbetat länge för. Den här överenskommelsen innehåller för otydliga och för få konkreta åtgärder som den ser ut idag. Vi vill göra mer för att öka tryggheten för västeråsarna”, säger Samuel Stengård (KD), ersättare i kommunstyrelsen i Västerås.

Kontakt
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33
Samuel Stengård (KD), 073-913 05 27

"Kopparlunden ska byggas i samförstånd med västeråsarna"

Moderaterna har nu lämnat in ett remissyttrande över planerna i Kopparlunden. Yttrandet grundar sig på följande sju punkter:

  1. Moderaterna anser att det inte går att göra några större avsteg från de riktlinjer vad gäller arkitektur och exploatering som finns i planprogrammet för Kopparlunden. Dessa riktlinjer är bra och ska följas om det inte finns bra motiv för avsteg. Det innebär en sänkt exploateringsgrad, särskilt i område mitt. Tegel bör vara det huvudsakliga fasadmaterialet, då det passar in mycket bättre med den historiska byggnationen och åldras bättre än plåt, puts och skivmaterial. Detta gäller särskilt för område mitt.
  2. För tillkommande hus ska det råda höga arkitektoniska krav där det ska finnas både små billiga kompakta lägenheter men även större spatiösa. Bottenvåningarna ska ägnas stor omsorg och ha takhöjd så att de kan inrymma olika former av verksamheter som kontor, mottagningar, cykelverkstäder, salonger, affärer, gallerier, ateljéer, caféer och restauranger.
  3. Kulturen ska ha en framträdande plats i Kopparlunden.
  4. Det kommer att behövas en 1-6 skola i Kopparlunden. Inom vilken detaljplan den ska ligga är svårt att avgöra när detaljplan syd och öst ännu inte är presenterade men en naturlig placering förefaller vara inom detaljplan mitt och i anslutning till Culturen. När det gäller förskolan så finns det i detaljplanerna för små ytor för barn att leka på och det är viktigt att förskolorna har tillräckliga utegårdar. Vi accepterar inte den föreslagna halveringen av barnens förskolegårdar.
  5. Området är stort varför det också måste finnas utrymme för spontanidrott i kombination med en parkmiljö.
  6. Vid detaljplaneringen av stadsdelen ska stor omsorg ägnas trygghetsfrågor. Det får inte skapas otrygga miljöer. Det är bra med kvartersstad men det borde vara ökad andel slutna kvarter. Det finns mycket starkt forskningsstöd för att slutna kvarter bidrar till ökad trygghet för de boende och tryggheten måste vara prioriterad i bägge detaljplanerna.
  7. Det måste finnas erforderligt antal parkeringsplatser varav huvuddelen i garage. Parkeringsplatser måste räcka till både boende och besökare, vilket det inte gör i nuvarande förslag.

– ” Vi moderater är glada att planeringen av Kopparlunden kommit så långt att detaljplan mitt och norr nu är ute på samråd. I vårt program för bostadsbyggande tillhör Kopparlunden tillsammans med Ängsgärdet och stationsområdet prioriterade bostadsbyggnadsprojekt. Det är en fantastisk möjlighet att bygga fler bostäder samtidigt som vi tillvaratar stadens historia och kultur. Det är därför viktigt att vi nu gör rätt från början och bygger i samförstånd med västeråsarna. Moderaterna har nu lämnat in ett remissyttrande med ett antal synpunkter där vi påpekar vad som behöver göras för att skapa den fantastiska miljö i Kopparlunden som västeråsarna vill se ”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet:

Tappade uppkopplingen