"Kopparlunden ska byggas i samförstånd med västeråsarna"

Moderaterna har nu lämnat in ett remissyttrande över planerna i Kopparlunden. Yttrandet grundar sig på följande sju punkter:

 1. Moderaterna anser att det inte går att göra några större avsteg från de riktlinjer vad gäller arkitektur och exploatering som finns i planprogrammet för Kopparlunden. Dessa riktlinjer är bra och ska följas om det inte finns bra motiv för avsteg. Det innebär en sänkt exploateringsgrad, särskilt i område mitt. Tegel bör vara det huvudsakliga fasadmaterialet, då det passar in mycket bättre med den historiska byggnationen och åldras bättre än plåt, puts och skivmaterial. Detta gäller särskilt för område mitt.
 2. För tillkommande hus ska det råda höga arkitektoniska krav där det ska finnas både små billiga kompakta lägenheter men även större spatiösa. Bottenvåningarna ska ägnas stor omsorg och ha takhöjd så att de kan inrymma olika former av verksamheter som kontor, mottagningar, cykelverkstäder, salonger, affärer, gallerier, ateljéer, caféer och restauranger.
 3. Kulturen ska ha en framträdande plats i Kopparlunden.
 4. Det kommer att behövas en 1-6 skola i Kopparlunden. Inom vilken detaljplan den ska ligga är svårt att avgöra när detaljplan syd och öst ännu inte är presenterade men en naturlig placering förefaller vara inom detaljplan mitt och i anslutning till Culturen. När det gäller förskolan så finns det i detaljplanerna för små ytor för barn att leka på och det är viktigt att förskolorna har tillräckliga utegårdar. Vi accepterar inte den föreslagna halveringen av barnens förskolegårdar.
 5. Området är stort varför det också måste finnas utrymme för spontanidrott i kombination med en parkmiljö.
 6. Vid detaljplaneringen av stadsdelen ska stor omsorg ägnas trygghetsfrågor. Det får inte skapas otrygga miljöer. Det är bra med kvartersstad men det borde vara ökad andel slutna kvarter. Det finns mycket starkt forskningsstöd för att slutna kvarter bidrar till ökad trygghet för de boende och tryggheten måste vara prioriterad i bägge detaljplanerna.
 7. Det måste finnas erforderligt antal parkeringsplatser varav huvuddelen i garage. Parkeringsplatser måste räcka till både boende och besökare, vilket det inte gör i nuvarande förslag.

– ” Vi moderater är glada att planeringen av Kopparlunden kommit så långt att detaljplan mitt och norr nu är ute på samråd. I vårt program för bostadsbyggande tillhör Kopparlunden tillsammans med Ängsgärdet och stationsområdet prioriterade bostadsbyggnadsprojekt. Det är en fantastisk möjlighet att bygga fler bostäder samtidigt som vi tillvaratar stadens historia och kultur. Det är därför viktigt att vi nu gör rätt från början och bygger i samförstånd med västeråsarna. Moderaterna har nu lämnat in ett remissyttrande med ett antal synpunkter där vi påpekar vad som behöver göras för att skapa den fantastiska miljö i Kopparlunden som västeråsarna vill se ”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet:

”Vi presenterar en budget med fokus på trygghet, kunskap och ansvar”

Budgetförslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna utgår från ledorden trygghet, kunskap och ansvar. Det är andra gången som partierna lägger en gemensam budget för Västerås stad. Fokus i budgeten har lagts på skola, omsorg och trygghet samt ett ansvarstagande när det gäller stadens ekonomi.

De huvudsakliga satsningarna i (M) och (KD)-budgeten är följande:

 • Den rörliga skolpengen ska – utöver pris och lönekompensation – öka med minst 1 000 kronor per elev.
 • Barngruppernas storlek i förskolan ska minska.
 • Fler trygghetsboenden ska byggas och att de med många hemtjänsttimmar ska få rätt till särskilt boende eller servicehus.
 • Trygga stråk med kameraövervakning ska införas, fler ordningsvakter ska anställas och dessutom måste samarbetet med Polisen förstärkas.
 • En särskild satsning ska göras för att förbättra Västerås gatu- och vägunderhåll.
 • Löne- och priskompensation ges till utbildning och omsorg enligt planeringsinriktningen.

Budgetförslaget finns att läsa här:

För mer info och kontakt:
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33
Amanda Agestav (KD), 073-855 25 82
Anna Hård af Segerstad (M), 076-569 02 49

(M) säger nej till ytterligare avgiftshöjningar i Västerås

Återigen beslutas om avgiftshöjningar i Västerås. Föst var det avgifterna för sophantering och nu är det dags för timtaxan för stadsbyggnad. Under dagens kommunstyrelsesammanträde beslutade S-styret i Västerås  att höja timtaxan för stadsbyggnadsförvaltningen. Senaste Västerås stad höjde timtaxan var 2017 och då höjdes priserna med 9 % (jämfört med 2015). Anledningen till prisökningen är att staden vill ha en jämnare nivå med andra jämförbara kommuner som också har högre avgifter. Det är viktigt att avgifter för monopolverksamhet som inte är utsatt för konkurrens ska vara enkel och transparent. Moderaterna och Kristdemokraterna säger nej till ytterligare avgiftshöjningar. Det är viktigt att hålla så låga taxor som möjligt och att taxekonstruktionen är förståelig och upplevs som korrekt. Att andra kommuner har högre timtaxa räcker inte som motiv.

– ”Tidigare har Vafab miljö höjt taxorna och nu är det byggavgifterna som man ger sig på. Att vi har låga avgifter i jämförelse med andra kommuner är inget argument för en avgiftshöjning. Västerås ska vara en stad med stor effektivitet som kan hålla låga avgifter. Detta är enbart ett sätt att kompensera för att S-styret inte höjer kommunalskatten”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

(M) och (KD) har enats om en budget för Västerås stad 2019

Moderaterna och Kristdemokraterna har enats om en budget för Västerås stad 2019. Det är en budget med fokus på:

 • Ett långsiktigt ansvarstagande för Västerås stads ekonomi.
  • Vi föreslår ett krav på generell effektivisering på 0,3 % när det gäller skola och omsorg, till skillnad mot det nya S-styret som har 1 %. Det ger framförhållning för nämnderna att också lägga effektiviseringar som ger mindre effekt på helår 2019 men som kan få full effekt 2020.
  • Åtgärder och satsningar måste vara realistiska och genomförbara samtidigt som vi inte belastar kommande generationer med stora låneskulder.
  • Oförändrad skattesats.
 • Ökad valfrihet, kvalitet och kunskap i skola och omsorg.
  • Skolpengen ska öka med 1000 kronor per elev och år.
  • Minskade barngrupper i förskolan.
  • Äldreboenden och hemtjänst ska fungera och de äldre ska få ökad valfrihet.
 • Ett tryggare Västerås.
  • Flerordningsvakter i Västerås.
  • Ökad kameraövervakning och mer belysning på platser som västeråsarna upplever som otrygga.
  • Vi har en trygghetssatsning på 15 miljoner.
 • ”Vi lägger nu en budget med långsiktigt ansvar för Västerås med tydligt fokus på trygghet och säkerhet, till skillnad mot nya S-styret. Västeråsarnas oro måste tas på allvar, säger Elisabeth Unell (M),oppositionsråd i Västerås.
 • ”Det måste vara trygghet i det lilla och trygghet i det stora.Det är en fråga om västeråsarnas vardag”, säger Amanda Agestav (KD), oppositionsråd i Västerås.

Kontakt:
Elisabeth Unell (M), 076-872 22 33.

Amanda Agestav (KD),073-855 25 82

Moderaterna vill att Kriminalvården bygger fängelse i Västerås

Kriminalvården har nyligen slagit larm om att beläggningen på svenska anstalter idag är nära max. Svenska anstalter har inte längre plats för fler manliga fångar. Det kan tidningen Expressen idag rapportera om. Moderaterna i Västerås vill därför undersöka möjligheten att bygga ett nytt fängelse i Västerås och om det är möjligt uppvakta Kriminalvården.

Gränsen för hur fullbelagda svenska fängelser får vara beräknas till att vara 85-90 procent. Idag är anstaltsbeläggningen på mellan 97-99 procent. Det innebär bland annat att riskerna för hot, våld och rymningar ökar på anstalterna.  Dessutom ökar även riskerna för att de intagna blir kvar i häktena.

För att lösa en del av problemen med överbeläggningar har Moderaterna i Västerås idag föreslagit att Västerås stad ska undersöka möjligheten att det byggs en fängelseanstalt i Västerås.

– ”Moderaterna är positiva till att den svenska straffskalan skärps för olika typer av brott, men det förutsätter naturligtvis att svenska staten också kan förvara intagna på ett rättsäkert sätt vilket inte görs idag. Därför vill vi nu undersöka möjligheten för Kriminalvården att bygga ett fängelse i Västerås för att lösa en del av problemet”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Kontakt:
Elisabeth Unell (M),
076-87222 33

*Bild: Kriminalvården

(M) presenterade sitt kommunala handlingsprogram inför valet 2018

På en pressträff under tisdagsförmiddagen presenterade Västeråsmoderaterna sitt kommunala handlingsprogram.  Med på pressträffen fanns oppositionsråden Elisabeth Unell och Anna Hård af Segerstad.

Moderaterna föreslår bland annat följande:

 • Alla elever har rätt till en kunskapsutmaning i skolan. Minska barngruppernas storlek i förskolan, öka undervisningstiden och använd beprövade metoder mot mobbning.
 • Äldreomsorgen ska präglas av respekt, valfrihet och trygghet. Bygg trygghetsboenden, inför äldreboende- och servicehusgaranti och ge anhörigvårdare fri avlösning.
 • Inför lagen om valfrihet (LOV) inom fler delar av stadens verksamhet.
 • Västerås ska byggas i samförstånd med västeråsarna. Bevara etablerade grönområden.
 • Det ska vara snyggt och tryggt i hela Västerås. Inför lokala ordningsvakter, trygga stråk, ta bort skymmande buskage och håll staden ren.
 • Bygg bort trafikkaoset och se till att det finns parkeringsplaster i city. Inför guldtia, fler ”stop and shop”- parkeringar och bygg västerleden.

– ” Vår politik syftar till att Västerås ska präglas av företagsamhet, trygghet och individuella kunskapsutmaningar i skolan. Västeråsaren ska kunna växa efter egen förmåga, oavsett bakgrund. Det ska vara lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd och Moderaternas förstanamn i kommunvalet 2018.

Handlingsprogrammet kan du läsa här: 

Foto: Fredrik Wennerlund (enskilda) och Moderaterna (gruppbild).

handlingsprogram_2018-2022_lc

Kontakt:

Elisabeth Unell (M), oppositionsråd
076-872 22 33

Anna Hård af Segerstad (M), oppositionsråd
076-569 02 49

Efter (M)-förslaget - nu införs visselblåsarfunktion

Moderaterna har tidigare lämnat in ett nämndinitiativ i kommunstyrelsen om att staden ska införa en visselblåsarfunktion för anställda inom Västerås stad. Idag valde kommunstyrelsen att godkänna förslaget.

 – ”Det är oerhört glädjande. Som politiker har vi ett arbetsgivaransvar där vi ska se till att det finns en rättssäker organisation som de anställda känner sig trygga i. Missförhållanden ska inte tolereras”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås stad.

Nämndinitiativet kan du läsa här: 8-namndinitiativfranmominforandeavvisselblasarfunktioninomvasterasstad

Kontakt:

Elisabeth Unell (M), oppositionsråd

076-872 22 33

(M) presenterade bygg- och bostadspolitiskt program inför valet 2018

På en pressträff under tisdagsförmiddagen presenterade Västeråsmoderaterna sitt bygg- och bostadspolitiska program.  Med på pressträffen fanns oppositionsrådet Elisabeth Unell samt Eleonore Lundkvist (M) och Claes Kugelberg (M).

Moderaterna vill bland annat:

 • Bevara etablerade grönytor i centrala Västerås och därmed minska förtätningen.
 • Att det ska finnas en planreserv för minst 4000 bostäder.
 • Se över handläggningstiderna för bygglov för att korta dem och att servicegarantier ska tas fram.
 • skapa fler trygghetsboenden.
 • bättre anpassa nybyggnation till befintliga miljöer.

Programmet kan du läsa här: bygg-i-samforstand-med-vasterasarna_20180423

Kontakt:

Elisabeth Unell (M), oppositionsråd
076-872 22 33

Eleonore Lundkvist (M), andre vice ordförande i fastighetsnämnden.
070-603 08 11

Claes Kugelberg (M), andre vice ordförande i byggnadsnämnden
070-679 29 49

En skola med kunskapsutmaning för alla elever

Västeråsmoderaterna presenterar nu sina valförslag för skola och utbildning.  Moderaterna vill bland annat:

 • behålla Fridnässkolan som skola.
 • minska barngruppernas storlek i förskolan.
 • ge elever mer undervisningstid i matematik, svenska, engelska och idrott. I första hand för eleverna i de lägre årsklasserna.
 • stärka möjligheten till individuella lösningar för de elever som är i behov av extra stöd, samt för de som har ett behov av att få accelerera.
 • ge förutsättningar för skolor att utvecklas efter egna förutsättningar och därmed minska detaljstyrningen från politiken.

– ”Skolresultaten i Västerås är bland de sämsta i landet. Nu presenterar vi ett gediget paket med förslag som skulle bidra till att vända den negativa trenden vi ser inom skolan”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd och Moderaternas förstanamn i kommunvalet 2018.

– ”Vi vill ge rektorer och skolledare verktygen för att utveckla skolorna efter bästa egna förmåga. Oavsett om barnen är i behov av extra stöd eller i behov att accelerera ska skolorna möta det individuella behovet”, säger Elisabeth Unell (M).

Moderaternas skolpolitiska förslag hittar du här: en-skola-med-kunskapsutmaning-for-alla-elever-2018-2022

 

Kontakt:

Elisabeth Unell (M), oppositionsråd
076-872 22 33

Caroline Högström (M), andre vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
073-7438600

Irene Hagström (M), ledamot i grundskolenämnden
0731-401946

Christina Alman (M), andre vice ordförande i förskolenämnden
0705-325345

(M) kräver svar om ”potthål” i Västerås

2016 lämnade Claes Kugelberg (M) in en motion om att införa en servicegaranti för att åtgärda potthål efter gator och vägar. Motionen bifölls av kommunfullmäktige. Trots detta har potthålen blivit allt mer påtagliga på vägar och gator i Västerås den senaste tiden. Det bristande vägunderhållet riskerar att leda till ökade skador på bilar och därmed höga kostnader för fordonsägare.

Moderaterna kräver nu svar om hur staden ska åtgärda problemen med potthål. Claes Kugelberg (M) har därför lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige, ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) där han ställer följande frågor:

 1. Har Tekniska nämnden genomfört och återrapporterat det av fullmäktige givna uppdraget?
 2. Hur har återrapporteringen dokumenterats?
 3. Varför upplever många västeråsare att påtalade potthål inte lagas om det finns en servicedeklaration?
 4. Staden har under snart 2 mandatperioder dvs 8 år styrts av socialdemokraterna i olika konstellationer. Är ekonomin nu så svag att det inte finns pengar till underhåll av våra gator?
 5. Kommer den helt osannolika kapitalförstöringen, som det bristande underhållet av våra gator innebär, att fortsätta även nästa mandatperiod om socialdemokraterna får bestämma?

– ”Det är uppenbart att (S)-styret har misslyckats med underhållet av gator och vägar. De som drabbas hårdast är fordonsägarna som får höga underhållskostnader på bilarna. Det är dags att se till att servicedeklarationerna följs som de ska”, säger Claes Kugelberg (M), andre vice ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige.

 

Interpellationen kan du läsa här: ax964_083133-pdf

För mer information och kontakt:

Claes Kugelberg, 070-679 29 49

Tappade uppkopplingen