Kommunfullmäktige 2021-12-14

Extra kommunfullmäktige 14 december 2021 behandlar resultatet i folkomröstningen gällande Västerås Flygplats. 78 % av de röstande västeråsarna vill behålla Västerås Flygplats. Men nu när nya ägardirektiv äntligen ska antas efter nio månader, försvårar styret och lägger en kraftig handlingsbegränsning för den kommande styrelsen för flygplatsbolaget.


Det sättet att skriva under förutsättning att flygplatsen samägs med Region Västmanland är problematiskt. Ett ultimatum som kan komma att stjälpa hela affären.

Inga andra bolag i staden har dessa villkor som föreslås i de nya ägardirektiven. Affärer ner till en miljon kronor ska hanteras av en “överrock” i form av ett ägarråd. Detta skapar ett misstroende för styrelsens arbete och sänder signaler att den inte kan hantera sitt uppdrag. Moderaterna vill ge flygplatsen och dess bolag goda möjligheter att behålla affärer och även skapa nya.

För att leva upp till den verksamhet som behöver bedrivas och för att kunna satsa på utveckling behöver det till ett driftsbidrag på 25 miljoner kronor. Att lägga en våt filt över hela verksamheten skadar och kväver flygplatsen både på kort och lång sikt. Vi moderater villkorar inte flygplatsbolagets styrelsearbete, vi villkorar inte ägardirektiven på detta sätt.

Vi behöver partier som står upp för flygplatsens framtid och utveckling. Det går inte att lägga partipolitiken åt sidan, det finns partier i Västerås kommunfullmäktige som inte står upp som det flygplatsvänliga parti det utger sig för att vara.

Moderaterna får inget svar om terminalbyggnaden antas ingå i infrastrukturen i den framtida flygplatsen. När det gäller förhandlingarna med Region Västmanland, framhåller de att förhandlingar pågår medan kommunstyrelsens ordförande säger att avtalet redan är förhandlat med regionen. Vad gäller?

Västerås tycker sig vara en företagsvänlig stad, men vi har ett vägval att göra. Välja en flygplats med utveckling, framtidssyftande och gott näringslivsklimat. Eller en begränsande våt filt över hela verksamheten och därmed få en negativ spiral som går ut över verksamheten och kringskär styrelsen.

Interpellation från Moderaterna till förskolenämndens ordförande om hedersproblematik i förskolan. Ett utförligt men något byråkratiskt och formellt svar. Inget svar på hur många kommunala förskolor i Västerås som har mött hederskultur. Viktigt att frågan fortsätter att bevakas samt att styrdokument och handlingsplaner sipprar ner i hela organisationen och når samtliga medarbetare inom förskolan.

Fråga ställd från Moderaterna till kommunstyrelsens ordförande om medborgarlöften. Svaret har dröjt länge, är tunt men KSO hänvisar till ett kommande möte med polisen. Styret säger sig både ha tagit krafttag mot brottsligheten och ha tillskjutit medel i sin budget.

Terese Pransjö (M)

Kommunfullmäktige 2021-12-02

Västerås marknad och näringsliv AB ska avvecklas i bolagsform. Vissa delar ska flytta till kommunstyrelsen och grundskolenämnden. Engagemanget från politiken måste öka för att vi ska vara en attraktiv part i näringslivet.

Uppsägning av avtal mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun avseende skola i Kvicksund. Moderaterna yrkar att grundskolenämnden ges i uppdrag att med Kvicksunds kommun samverka för skolgång på Tegelvikens skola för berörda elever från Västerås.

Försäljning av mark från Geddeholms AB till staden för tredje etappen bostadsbyggande på Gäddeholm. Blandad bebyggelse med närhet till naturen och Mälaren, 350-400 nya bostäder, förskola, skola och företagsverksamheter planeras.

Revisionsrapporten för granskning av stadens hantering av covid-19, många initiativ togs av Moderaterna. Samarbete och förebyggande åtgärder föreslogs av M. Detta förtjänar ett tack och att uppmärksammas.

Motion från Moderaterna om att förbättra näringslivsklimatet i Västerås. Tre av fyra attsatser bifalls. För att vässa bemötandet behöver även tredje attsatsen bifallas; att företag som ansökt om tillstånd för sin verksamhet ska kunna följa ärendet digitalt.

Motion från Moderaterna om dispens för studenter under 20 år att kunna läsa vuxenutbildning i Västerås. Moderaterna vill att den ska tolkas så att studenter som på grund av distansstudier under pandemin ska få denna möjlighet.

Efter middagen bjöds vi i kommunfullmäktige på musikunderhållning från kulturskolan.

Motion från Moderaterna om att begränsa mängden mikroplaster. Vi vill att det ska tas fram åtgärder för att begränsa läckage av gummigranulat och utreda möjligheten att göra årliga provtagningar (dessa besvarades med föranleder ingen ytterligare åtgärd). Samt begränsa användandet av konstgräs på allmänna ytor (bifall).

Motion från Moderaterna om att införa mötesplatser för äldre med funktionsnedsättning. Detta har efterfrågats av målgruppen så det är extra roligt att motionen bifalls.

Motion från Moderaterna angående cykeltrafik på Smedjegatan. Farten bör sänkas och riskerna med snabb cykeltrafik bör ses över för att öka trivseln på gatans uteserveringar samt att undvika olyckor. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Interpellation från Moderaterna om höga vräkningstal av barn i Västerås. Varför ligger vräkningstalen högre i Västerås än i andra jämförbara kommuner? Majoriteten blir oss svaret skyldiga.

Terese Pransjö (M)

Budgetfullmäktige 2021-10-27

Budgetfullmäktige börjar med att varje partis gruppledare redogör för sin budget. Elisabeth Unell lyfter Moderaternas prioriterade områden: trygghet, kunskap och ansvar. En budget som håller över tid och som inte skuldsätter kommande generationer.

Nästa debatt är utbildning. Caroline Högström lyfter problemen med att många elever inte klarar grundskolan. Det krävs nolltolerans mot dåliga skolor. Moderaterna gör ett lönetillägg för behöriga lärare i utsatta områden och ett tillägg till rektorer samt satsning på språkförskola. Marie Brandstedt lyfter vikten av att satsa på kvalitet i förskolan för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar.

I kultur, idrott och fritidsdebatten redogör Anna Hård af Segerstad för Moderaternas prioriteringar. Pengar ska gå till förebyggande arbete på skolor. Föräldrar och unga i farozonen ska få hembesök, och stöd och hjälp av familjerådgivningen. Vi ger därför mer pengar till familjecentrum. Jörgen Andersson lyfter den största satsningen på Vallby friluftsmuseum. Kulturskolan är av viktig betydelse och att fler barn ska ta del av musikundervisningen.

Nästa debatt handlar om vård och omsorg. Moderaternas hållning är att det ska vara tryggt att åldras i Västerås och att den äldres vilja ska vara i centrum. ”Det är dags nu att införa den nya tidens äldreomsorg” säger Anna Nordin.

Vidare redogör Moderaternas Johan Henriksson om prioriteringar på sysselsättning och förbättring av arbetsförhållanden i Nämnden för personer med funktionsnedsättning. Marcus Jacobson pratar om att fler människor måste gå från försörjningsstöd till egenförsörjning. Något som majoriteten fullständigt misslyckats med.

I blocket miljö- och samhällsbyggnad inleder Håkan Ampellindh med att framföra Moderaternas prioriteringar med att bland annat avskaffa konsumentrådgivningen. Vidare redogör Anna Hård af Segerstad för betydelsen för att upprätthålla underhåll av vägar och broar. Här satsar Moderaterna betydligt mer än majoriteten. I debatten om byggnads-, fastighets- och tekniska nämnden är Moderaternas hållning att det ska vara lätt att hitta boende, att leva och starta företag i Västerås. Miljö- och stadsbyggnad ska fungera för alla! ”Vi vill inte lämna över en underhållsskuld till kommande generationer” säger Anna Hård Af Segerstad.

”Majoritetsbudgeten är full av valfläsk medan M/KD-budgeten innebär prioriteringar och ett ansvarstagande bortom 2022” säger Stefan Lindh. ”Kärnverksamheten ska prioriteras”. ”En sak överskuggar alla andra i Fastighetsnämnden, dvs trygghet för personalen” säger Eleonore Lundkvist. ”Personalomsättningen uppgår till 27 procent, en tredjedel av medarbetarna har sagt upp sig. En extern utredning måste tillsättas!”

De sista debatterna handlar om kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där Elisabeth Unell redogör för Moderaternas trygghetssatsningar i budgeten, ett bättre näringsliv och kvalitetssäkra upphandlingar. Sist men inte minst talar Tomas Salzmann, Terese Pransjö och Irene Hagström om de kommunala bolagen.

Andreas Celan

Kommunfullmäktige 2021-06-17

I dessa Coronatider så genomförs mötet i två delar. Först ett digitalt överläggningsmöte och senare på kvällen ett reducerat (halverat fullmäktige) beslutsmöte på plats i Stadshuset.

Denna gång började vi 09:00 för att kunna beta av alla släpande interpellationer. Det blev en lång dag. Mötet avslutades framåt 23-tiden. Totalt var det ca 55 ärenden att behandla.

21 av ärendena var valärenden som klarades av relativt snabbt. Moderaterna hade ställt 7 av de 13 interpellationerna som behandlades under dagen

 • Caroline Högström ställde en interpellation till ordförande i individ och familjenämnden. Caroline tog upp problemet med den stora andelen vuxna bidragstagare i långvarigt bidragsberoende. Västerås är bland de sämsta i landet! Med den goda arbetssituation som vi har i Västerås borde vi ha mycket färre personer med behov av försörjningsstöd. Caroline efterfrågar även en analys av vilka effekter som fås av de insatser som ändå görs i Västerås. Marcus Jacobson var också aktiv i debatten och tydliggjorde att hur man än vänder om vrider på frågan så är Västerås bland de sämsta kommunerna och har så varit under en längre tid.
 • Anna Hård af Segerstad frågade kommunstyrelsens ordförande om hur staden lever upp till sina servicedeklarationer. Att Västeråsare får svar på sina ärenden på kortaste möjliga tid är viktigt om man vill vara en attraktiv kommun.
 • Caroline Högström och Irene Hagström lade en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Västerås Stads trygghetsapp. Trygghetsfrågorna är viktiga. Västerås har ca 450 fall av hot och våld per år.
 • Elisabeth Unell och Marcus Jacobsson lade en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Västerås kostnader för dålig hantering av upphandlingar. Tyvärr kunde inte kommunstyrelsens ordförande ge ett tydligt svar på den frågan. Här finns ett mycket stort jobb att göra för att komma till rätta med bristerna i Västerås Stads upphandlingar.
 • Terese Pransjö har ställt en interpellation till kommunstyrelsen ordförande om vilka kostnader som har uppkommit på grund av att majoriteten inte inväntade resultatet i folkomröstningen om Västerås flygplats. Några kostnader presenterades inte.
 • Caroline Högström har ställt en interpellation till arbetsmarknadsnämndens ordförande om vad etableringen av Tranellska gymnasiet har kostat skattebetalarna. Tranellska skolans höga hyror gör att mindre pengar går till lärare och elever på alla gymnasieskolor.
 • Eleonore Lundkvist har ställt en interpellation till tekniska nämndens ordförande om höjd parkeringsnorm. Men där blev det tyvärr inget svar ut det hänvisades till Byggnadsnämnden. Från majoritetens sida lovar man en höjning men inget har hänt så här långt i alla fall. Det här är en mycket angelägen fråga men som har svårt att få prioritet hos den styrande majoriteten.

Jörgen Andersson (M)

Kommunfullmäktige 2021-05-06

Kommunfullmäktige började med en information om Västerås resecentrum.

Första ärendet som debatterades var detaljplan för Sätra där Elisabeth Unell, Eleonore Lundkvist, Anna Hård af Segerstad och Marie Brandstedt redogjorde för Moderaternas yrkanden. Efterfrågan på villor och tomter är större än någonsin och det är därför hög tid att vi bygger utifrån västeråsarnas intressen.

Nästa debatt handlade om mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning där majoritetsstyret inte gav något tydligt besked om man är för en mötesplats för de allra mest utsatta. Moderaterna var självklart för detta och i debatten deltog bland andra Caroline Högström, Johan Henriksson och Anna Nordin.

Näst på tur var en revisionsrapport som hade uppenbara brister vad gäller majoritetens sätt att styra. Konsekvenserna av detta och mycket annat redogjordes av Claes Kugelberg, Eleonore Lundkvist och Caroline Högström i debatten.

Moderaternas motion om att Lars Gustafssons plats ska namnges fick bifall. Motionären Elisabeth Unell tackade för det.

Andra debatter där Moderaterna gick upp i talarstolen var om V:s motioner om kostnadsfria mensskydd i skolorna, det antirasistiska arbetet i kommunen samt motion från SD om att uppmärksamma och synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten.

Andreas Celan (M)

Kommunfullmäktige 11 mars 2021

Dagens kommunfullmäktig inleds med en tyst stund för Staffan Anger (M), Birgitta Nilsson (L) samt de personer som gått bort i sviterna av covid-19 sedan pandemin startade för ett år sedan. Sedan fortsätter vi med information från kommunrevisorerna, konstaterande att det är mycket pengar det handlar om när det gäller upphandlingar i staden.

Handlingsplan för god luftkvalitet, vänsterpartiet vill ha ”gratis” bussar för barn och unga för att minska skjutsning till förskola/skola i egna bilar. Eftersom vi moderater vet att ingenting är gratis, är det ett naivt påstående. Moderaterna har lagt tilläggsyrkande att det ska krävas beslut om genomförande i samband med budget om kostnaderna inte ryms inom ramarna.

Miljötemat fortsätter med handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2020-2026. Ett jätteviktigt dokument, men återigen avstyrks Moderaternas tilläggsyrkanden. I detta fall om de risker det innebär med att ha en industritipp i närheten av Svartån samt att Mälarenergis huvudkontor ligger på mark som riskeras att översvämmas.

Ärendet om Rocklunda-områdets framtid, det blir ett gediget arbete att ta ställning till. Alternativen är flera. Förlängning av avtalet med 25 år, eller låta avtalet löpa tio år till sedan besluta om fortsättning; förlängning i treårsperioder eller uppsägning och hitta andra alternativ. Ytterligare möjligheter är att låta staden förvärva aktier i ägarbolaget eller hitta annan, ej i dagsläget formgiven överenskommelse med nuvarande fastighetsägare. Driftsformer, avtalsformer, utveckling och verksamhet för Rocklunda-området är av stor vikt för staden. Fastighetsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att företräda staden i fortsatta förhandlingar med fastighetsägaren.

Gällande utflyttning av gymnasiet från Wenströmska skolan, så är det lätt att vara efterklok. Att dela upp en större skola till flera mindre och förlägga dem till citynära lokaler med dyra hyror blir kostsamt för skattebetalarna.

Granskning av projektet Resecentrum, en revisionsrapport som visar vilka kostnader projektet dragit på sig redan i förprojekteringsstadiet. Moderaterna uppmärksammar att kostnaderna har ökat i oroväckande takt samt att projektet saknar riskanalys och -hantering.

Tillsättningen av en tjänst för att driva och samordna stadens förebyggande arbete med jämställdhet och våldsprevention. Dock saknas hedersrelaterat våld i tjänstens omfattning, vilket Moderaterna anser ska läggas till för att säkerställa att samordning även inkluderar detta problem. Detta förslag avslås.

Motion från Moderaterna om att det behövs krafttag mot narkotikamissbruket i Västerås föranleder en lång debatt. Narkotikan flödar i Västerås, vi behöver alla hjälpas åt och ta krafttag mot knarkbrottsligheten. Moderaterna föreslår att vi ska kunna genomsöka skolor med knarkhundar, att fler poliser tillsätts i det förebyggande arbetet, att använda oss av kameraövervakning, med mera. Majoriteten bifaller inte motionen utan avslår flera att-satser eller menar att de faller inom pågående arbete. Narkotikan driver stora delar av den kriminella brottsligheten, så förutom att människor drabbas av missbruk, misär och till med död på grund av narkotika, så är staden en otrygg plats att vara på för övriga medborgare.

Interpellation från Moderaterna ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson, svaren är beklämmande korta och vilseledande. De tre i styret som kom med nedläggningsutspelet om flygplatsen har inga planer för marken, ingen aning om kostnader eller vilka konsekvenser det medför. Det handlar inte om flygplatsbolaget som frågeställningen är maskerad till. Alla tillstånd ligger i flygplatsbolaget, flygverksamhet kan bedrivas utan bolaget. Dessutom är det en djup splittrad bild som framkommer från de olika partierna som vill lägga ner flygplatsen.

Terese Pransjö (M)

Kommunfullmäktige 21 januari 2021

Överläggningsmöte, beslut tas på kommunfullmäktige 4 februari 2021


Start med interpellation från Moderaterna om rabatt på bussbiljetter för personer med habiliteringsersättning till tekniska nämndens ordförande. Det har tagit alldeles för lång tid och utredningar och ansvar bollas mellan enheter.
Interpellation från Moderaterna om nolltolerans mot mobbning i skolan ställs till ordförande för grundskolenämnden. Hur går det här till i praktiken? Vad händer när det sker mobbning? Ofta får de mobbade barnet flytta på sig och byta skola när det ska vara tvärtom, mobbaren ska flyttas.


Motion från M gällande planering av skolor i Västerås. Varför är planeringen så dålig? Varför saknas långsiktiga planer på längre än fem år? Vi har inte hunnit är svaret. Svaret är skrämmande. Det saknas kompetens är också en orsak. De nedläggnings- och flyttkaruseller kring stadens skolor som pågått är väldigt dyra.


M och KD:s varsina motioner om ett tryggare Västerås visar att staden har tappat fart. Tydligt strategiskt arbete behövs, vi moderater ser att otryggheten breder ut sig. Det finns ett tydligt samband mellan förebyggande arbete för att öka tryggheten såsom fritidsgårdar.


M:s motion om att utreda hur arbetslösa som uppbär försörjningsstöd kan engageras i skötseln av vår yttre miljö. Motionen kopplar ihop trygghetsfrågan med ett meningsfullt arbete att göra staden uppsnyggad.
M-motion bifallen om möteslokaler på borggården! En av få motioner idag som styret bifaller.


Motion om ökat fokus på inköps- och upphandlingsfrågor. Mycket viktig fråga då räkningar saltats, felaktiga utbetalningar till konsulttjänster gjorts, märkliga ramavtal och driftsupphandlingar tecknats. Hur mycket ska det få kosta innan problemen tas på allvar? Menar styret något med sina försäkringar om att såna här felaktigheter inte ska förekomma, ska motionen bifallas.
Granskning av förskole- och skollokalers ändamålsenlighet. Hur ska lokalerna användas på bästa och mest effektiva sätt? Här står i remissvaret från revisorerna att en planering på längre än fem år ger planeringsfördelar. Fem år anses som för lång horisont för styret i Västerås enligt svar på tidigare M-motion om planering av skolor.


Granskning av äldreboende, rapporten är från 2017 men sorgligt nog finns merparten av problemen kvar idag fyra år senare. Moderaterna påpekar att långsiktig planering behövs även här, ett helhetsgrepp för strategi, ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och kvalitet.
Passande idag på Fadime-dagen så kommer ärendet Granskning av hedersrelaterat våld. Handlingsplanen för arbete mot hedersrelaterat våld är för tunn och det finns brister i den, dessutom har mycket tillkommit och ökat eftersom planen är från 2016. Våldsbejakande extremism är bortglömt i arbetet.
M-motion om stadens kostnader för fakturor som inte betalas i tid. Små företag kan få problem om stadens fakturor inte betalas i tid. Medarbetarna ska få utbildning i fakturahanteringssystem, att staden får krav för obetalda fakturor är ingen fjäder i hatten. Även näringslivsrankningen påverkas av att staden inte betalar alla fakturor i tid.


Terese Pransjö, (M)

Budgetfullmäktige 2020-11-26

Budgetfullmäktige den 26 november hölls digitalt, förutom att 33 ledamöter befann sig på plats när mötet började och senare på kvällen när beslut om budget skulle tas.

Sammanträdet inleddes med att varje gruppledare för respektive parti fick redogöra för de viktigaste delarna i sin budget. Elisabeth redogjorde förstjänstfullt för Moderaterna och Kristdemokraternas budget med fokus på trygghet, kunskap och ansvar.

Första blocket handlade om kultur där Jörgen poängterade vikten av att våga prioritera resurserna på barn och unga och mindre till studieförbunden då de får statliga bidrag. Även Elisabeth tog debatten om trygghet och att majoriteten inte gör det som krävs för att skapa trygghet hos västeråsarna.

Vidare diskuterades miljö- och samhällsbyggnad där bland annat Anna Hård af Segerstad, Stefan och Eleonore lyfte viktiga aspekter rörande otryggheten i staden, infrastruktur och vikten av mark för småhus och företagande.
Håkan lyfte Moderaternas prioriteringar avseende miljö- och konsumentfrågorna i budgeten.

Nästa block handlade om skolan. Caroline inleder med att presentera våra satsningar på grundskolan och att skolresultaten fortfarande går åt fel håll. Även Marie och Marcus redogjorde för satsningarna på barn i förskolan med ökad skolpeng och poängterade att majoriteten är bra på att tacka personalen i förskolan men mindre bra på att göra det som krävs, inte minst eftersom man inte har full pris- och lönekompensation och därför inte kan göra de satsningar som man säger sig göra.

I vård- och omsorgsdebatten inledde Johan med att redogöra för att vi har den högsta budgetramen avseende personer med funktionsnedsättning. Cassandra lyfte underskotten i individ- och familj samt hur vi kommer till bukt med bidragsbrott. Marcus tog vid och poängterade att Moderaterna ger full pris- och lönekompensation till nämnderna. Anna Nordin pratade om Moderternas satsningar på de äldre och på personalen.

I det sista blocket gjordes många bra inlägg från moderata ledamöter avseende bland annat Mälarenergi, flygplatsen, strategiska fastigheter och kommunstyrelsen.

Slutligen var det dags för beslut men det fanns dock ingen majoritet för Moderaterna och Kristdemokraternas budgetförslag.

Med det kunde sedan den moderata kommunfullmäktigegruppen avsluta kvällens arbete i demokratins tjänst.

Andreas Celan

Kommunfullmäktige 5 november 2020

Våra fullmäktigemöten fortsätter att hållas i Aros Congresscenter istället för i Västerås stadshus på grund av Covid-19. Det är även så att man för första gången testar deltagande för några ledamöter i fullmäktige på distans.

Dagens sammanträde inleds med information från kommunens revisorer. Därefter klarade vi snabbt av en hel del valärenden, 32 valärenden för att vara exakt. Socialdemokraterna har bytt plats på några namn. Anders Teljebäck blir ny ordförande för kommunfullmäktige och Staffan Jansson blir kommunstyrelsens ordförande.

Sedan inleddes dagordningen med en kort diskussion om beslut av skattesats för Västerås Stad 2021. Moderaternas gruppledare Elisabeth Unell föredrog Moderaternas position i frågan. Av samtliga partier var det bara Vänsterpartiet som yrkade på en höjning av skattesatsen, men som tur var så blir det ingen höjning av skattesatsen för Västeråsarna. Den kommunala skattesatsen för år 2021 fastställdes till 20,36 procent. Därefter debatterades delårsrapporten där Moderaterna satte press på S-styret gällande kommunens ekonomiska läge.

Nästa debatt handlade om en ny förbundsordning för Mälardalens Brand- och räddningsförbund om ett utökat förbund. Där föredrog Jörgen Andersson Moderaternas position på ett föredömligt sätt. Näst på dagordningen stod flygplatsen. Det blev en kortare flygplatsdebatt än vad man är van vid. Moderaternas position är att man bör avvakta med alla ärenden som rör flygplatsen då det kommer att ske en folkomröstning. Ärendet avslutades med att vi fick igenom en minoritetsåterremiss.

Då vi insåg att vi ej skulle hinna med dagordningen beslutade fullmäktige att hoppa till interpellationerna och först på tur stod en interpellationsdebatt om kameraövervakning. De som deltog digitalt under detta möte skulle ha möjlighet att delta i debatten, kunna rösta och delta som om de vore i salen. Dock funkade inte lösningen på det bästa sättet och det är viktigt att en digital lösning växer fram då vi tyvärr även ser att smittspridningen ökar.

Tack och godkväll!

Vid tangenterna under detta möte,

Cassandra Lundgren

Kommunfullmäktige 2020-10-15

Ett extrainsatt kommunfullmäktige då församlingen har många ärenden som inte hanterats började klocka 13.00.

Moderaterna hade många ärenden. Först ut var interpellation om vackrare och mer blomster i centrum av Irene Hagström. En debatt följde om utsmyckning, kommande byggnationsplaner i centrum, ny vinterbelysning och hantering av elsparkcyklar.

Den andra interpellationen handlade om äldre och anhörigas situation under coronapandemin av Anna Hård af Segerstad. Många äldre och deras anhöriga känner oro för sin situation och boende.   

Avfallsplanen med märkliga stycken som till exempel om att kommunalförbundet ska använda skattebetalarnas pengar till att låta influensers för att sprida budskap om behov av förändrade konsumtionsmönster. Moderaterna yrkade också på att det ska vara låga avgifter. Det blev avslag.

Motioner som bifölls är utred möjlighet till mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning, inför årligt retorspris, mindre nedskräpning med fler askkoppar i city.

Motion av Caroline Högström, Marcus Jacobson och Anna Hård af Segerstad om ökade serveringstider i Västerås behandlades. Efter att individ och familjenämnden anser sig ha beslutat något snarliknande efter motionens inlämnande blev beslut att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd.

Flera motioner finns på dagordningen som att införa Rättviksmodellen, en mobil och säsongsöppen turistbyrå samt Västerås som centrum för innovationer och företag inom vård och omsorg behandlades men bifölls inte.

Vid klockan 22.30 inser ordföranden att alla motioner och interpellationer inte kommer att hinnas med. Resterande ärende bordlades. En mycket gammal interpellation ställdes och nya anmäldes.

Med det kunde sedan den moderata kommunfullmäktigegruppen avsluta kvällens arbete i demokratins tjänst.

Anna Hård af Segerstad

 • 1
 • 2
 • 3
 • (1 - 10 av 28)
Tappade uppkopplingen