Vår politik

(M) kräver svar om ”potthål” i Västerås

2016 lämnade Claes Kugelberg (M) in en motion om att införa en servicegaranti för att åtgärda potthål efter gator och vägar. Motionen bifölls av kommunfullmäktige. Trots detta har potthålen blivit allt mer påtagliga på vägar och gator i Västerås den senaste tiden. Det bristande vägunderhållet riskerar att leda till ökade skador på bilar och därmed höga kostnader för fordonsägare.

Moderaterna kräver nu svar om hur staden ska åtgärda problemen med potthål. Claes Kugelberg (M) har därför lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige, ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) där han ställer följande frågor:

 1. Har Tekniska nämnden genomfört och återrapporterat det av fullmäktige givna uppdraget?
 2. Hur har återrapporteringen dokumenterats?
 3. Varför upplever många västeråsare att påtalade potthål inte lagas om det finns en servicedeklaration?
 4. Staden har under snart 2 mandatperioder dvs 8 år styrts av socialdemokraterna i olika konstellationer. Är ekonomin nu så svag att det inte finns pengar till underhåll av våra gator?
 5. Kommer den helt osannolika kapitalförstöringen, som det bristande underhållet av våra gator innebär, att fortsätta även nästa mandatperiod om socialdemokraterna får bestämma?

– ”Det är uppenbart att (S)-styret har misslyckats med underhållet av gator och vägar. De som drabbas hårdast är fordonsägarna som får höga underhållskostnader på bilarna. Det är dags att se till att servicedeklarationerna följs som de ska”, säger Claes Kugelberg (M), andre vice ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige.

 

Interpellationen kan du läsa här: ax964_083133-pdf

För mer information och kontakt:

Claes Kugelberg, 070-679 29 49

Interpellation om Wijkmanska gymnasiet ställd till ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kommunalrådet Carin Lidman

Wijkmanska gymnasiets verksamhet har under ett antal år inte varit tillfredställande. Såväl lärare som elever har framfört kritik. Flera elever har skrivit insändare med grav kritik av verksamheten.  Även skolinspektionen har riktat kritik mot hur verksamheten bedrivs.

Flytten av verksamheten till Skrapan har i flera avseenden varit ett misslyckande. För att möjliggöra skolverksamhet i Skrapan krävdes en ny detaljplan och bygglov. I samband med planärendet framkom att man tänkte inrätta en verkstad för skärande bearbetning i Skrapan. Det skulle även bedrivas svetsutbildning och förvaras acetylengas i Skrapans bottenvåning.

Som tekniker reagerade jag instinktivt mot dessa märkliga planer och lämnade ett särskilt yttrande till byggnadsnämndens protokoll. Lokalerna var inte lämpade för ändamålet och att hantera acetylengas i bottenvåningen av ett höghus, när man inte är tvungen, är direkt obegåvat. Så gott som samtliga berörda lärare var också mycket kritiska till att flytta utbildningen i skärande bearbetning och svetsning, industriprogrammet, till Skrapan.

Vid genomgångar med gymnasiechefen, som var ansvarig för upplägget, framförde jag att de praktiska delarna av utbildningen borde förläggas till lämpliga lokaler i Kopparlunden eller på Finnslätten. Mina förslag avvisades.

Arbetsmiljöverket har nu underkänt lokalerna i Skrapan och om påtalade brister inte åtgärdas senast 1 november tvingas staden betala 200 000 kr i vite.

Efter min debattartikel i våras om Wijkmanska gymnasiet blev jag kontaktad av representanter för skolan, som var mycket missnöjda med tingens tillstånd. Eleverna för en kringflackande tillvaro. Idrottslokalerna finns på gamla Wenströmska och där finns även fysik och kemilaboratorierna. Tågverkstaden finns i Tillberga. Det säger sig själv att studierna blir lidande av detta kringflackande. Det är inte effektiv studietid att åka buss mellan olika lokaler.

Lunch serveras i Hahrska gymnasiets matsal i Kopparlunden. Dit är ett stycke att gå vilket medför att många elever väljer bort skollunchen och i stället köper snabbmat eller godis till lunch. En del hoppar troligen över lunchen helt. Att äta snabbmat eller godis eller ingen lunch alls är jämfört med att äta en välkomponerad skollunch förödande sett ur ett hälsoperspektiv. Medför troligen även koncentrationssvårigheter och sämre inlärning under eftermiddagen.

Antalet sökande teknikprogrammet men även till industriprogrammet har gått ner kraftigt. Det är synnerligen allvarligt då många av våra företag är i stort behov av personal med dessa utbildningar. Färre sökanden medför även att inträdeskraven sänks.

Mot ovanstående bakgrund vill jag ställa följande frågor:

 1. Vilka åtgärder kommer att vidtas med anledning av påtalade problem och förelägganden från Arbetsmiljöverket?
 2. Vilka åtgärder kommer att genomföras så att eleverna slipper föra en kringflackande tillvaro, som mycket negativt påverkar studierna?
 3. Vad kommer du att göra för att teknikprogrammet ska få tillgång till kemi- och fysiklaboratorier i Skrapan.
 4. Anser du det lämpligt att ha undervisning i skärande bearbetning och svetsning i Skrapan?
 5. Många menar att industriprogrammet borde tillhöra Hahrska gymnasiet. Vad anser du?
 6. Kommer du att se till att eleverna får lunch i Skrapan eller dess närhet?
 7. Vad kommer du att göra för att få fler sökande till Wijkmanska gymnasiet?

 

Västerås den 4 september 2017

 

 

Claes Kugelberg (M)

Interpellation - om Fridnässkolans möjligheter att bli F-6 skola

Interpellation – om Fridnässkolans möjligheter att bli F-6 skola – 2012-11-05

Frågor till Vasiliki Tsouplaki med anledning av Fridnässkolans möjligheter att bli F-6 skola

Under lång tid har förberedelserna för att Fridnässkolan ska kunna bli en F-5 skola pågått. Nu är frågan akut och kräver åtgärder. Redan höstterminen 2013 måste det finnas ett klassrum till. Därefter krävs ytterligare utbyggnad så det enligt planerna ska kunna bli en F-5 skola. För oss moderater är det viktigt att planera även för årskurs 6.

proAros styrelse har fattat beslut om en tillfällig lösning. Det är att hyra en paviljong som ska placeras i anlutning till skolan antingen på skolgården eller på en tennisbana.  Frågan kräver också en långsiktig lösning och det går inte att vänta med planeringen. Föräldrar på skolan hör av sig och vi (flera politiker i Västerås) fick i söndags följande frågor från en förälder på Fridnässkolan:

 • ”Vart står ni avseende ansökan för placering på tennisbanan?
 • Vart står ni avseende ansökan för placering på skolgården/parkmarken?
 • När avser ni sätta igång med arbetet för den långsiktiga lösningen? ”

 

Jag ställer därför följande frågor till ordförande i Barn och Ungdomsnämnden Vasiliki Tsouplaki (V):

 • Vilken lösning på placering av den tänkta paviljongen kommer att genomföras? På tennisbanan?  Eller på skolgården/parkmarken?
 • När avser ni sätta igång med arbetet för den långsiktiga lösningen?
Tappade uppkopplingen