Kommunfullmäktige 2020-10-15

Ett extrainsatt kommunfullmäktige då församlingen har många ärenden som inte hanterats började klocka 13.00.

Moderaterna hade många ärenden. Först ut var interpellation om vackrare och mer blomster i centrum av Irene Hagström. En debatt följde om utsmyckning, kommande byggnationsplaner i centrum, ny vinterbelysning och hantering av elsparkcyklar.

Den andra interpellationen handlade om äldre och anhörigas situation under coronapandemin av Anna Hård af Segerstad. Många äldre och deras anhöriga känner oro för sin situation och boende.   

Avfallsplanen med märkliga stycken som till exempel om att kommunalförbundet ska använda skattebetalarnas pengar till att låta influensers för att sprida budskap om behov av förändrade konsumtionsmönster. Moderaterna yrkade också på att det ska vara låga avgifter. Det blev avslag.

Motioner som bifölls är utred möjlighet till mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning, inför årligt retorspris, mindre nedskräpning med fler askkoppar i city.

Motion av Caroline Högström, Marcus Jacobson och Anna Hård af Segerstad om ökade serveringstider i Västerås behandlades. Efter att individ och familjenämnden anser sig ha beslutat något snarliknande efter motionens inlämnande blev beslut att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd.

Flera motioner finns på dagordningen som att införa Rättviksmodellen, en mobil och säsongsöppen turistbyrå samt Västerås som centrum för innovationer och företag inom vård och omsorg behandlades men bifölls inte.

Vid klockan 22.30 inser ordföranden att alla motioner och interpellationer inte kommer att hinnas med. Resterande ärende bordlades. En mycket gammal interpellation ställdes och nya anmäldes.

Med det kunde sedan den moderata kommunfullmäktigegruppen avsluta kvällens arbete i demokratins tjänst.

Anna Hård af Segerstad

Tappade uppkopplingen