Kommunfullmäktige 1 oktober 2020

Efter ett rekordlångt sammanträde i september (12 h 15 min) ser vi idag fram emot ett “normalt” möte. Om än i Aros Congresscenter istället för stadshuset på grund av att vi ska kunna hålla coronaavstånd.

Mötet inleds med information från kommunens revisorer.
En mängd valärenden avklaras, både styret och oppositionen har en hel del byten i nämnder och styrelser.
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2021 antas.

Revisionsrapport med granskning av krisberedskap i kommunen och bolagskoncernen bifalls.
Policy för personer med funktionsnedsättning debatteras och bifalls. Mänskliga rättigheter, delaktighet och samma möjligheter, här står hela kommunfullmäktige enade.

Program för skydd och beredskap, Moderaterna påpekar att en nedläggning av flygplatsen får konsekvenser för framtida kriser. Infrastuktur med existens av alla fyra trafikslag är en förutsättning för fungerande beredskap. Debatt om vad som ska ingå och specificeras i programmet förs i fullmäktige.

Policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Västerås, debatten blir klart den längsta idag. Verkligheten är att problemen är stora i Västerås, så policyn får inte bli stanna vid att bli en papperprodukt. Särskilt flickor känner sig otrygga, både utomhus och i sin skolmiljö. Hedersvåldet har utelämnats i policyn, vilket Moderaterna påtalar och yrkar att det ska läggas in. Allt från medborgaren som ska trivas i sin stad till att ha gott samarbete med näringslivet hör till kedjan för att skapa en attraktiv och trygg stad. Västerås har så mycket att erbjuda om vi tar hand om vår stad.

Styret röstar igenom en ändring av antal ledamöter i styrelsen för Nya Västerås Flygplats. Moderaterna yrkar avslag eftersom vi anser detta totalt onödigt i den situation med nedläggningshot över sig som bolaget befinner sig i.

Handlingsplan för kemikalier, i detta ärende kräver Moderaterna bland annat svar på hur sopberget som ansamlats i Skultuna har kunnat få växa sig så stort som det blivit? Ingen vet exakt vilka kemikalier, farliga blandsopor och restprodukter som begravits där. Vatten och luft har blivit förorenade utan att någon vet hela konsekvensen.

I vanlig ordning hinner vi inte med alla ärenden på dagordningen, flera ärenden bordläggs. Dessutom är ett extra kommunfullmäktigemöte inlagt redan om två veckor, 15 oktober.

Terese Pransjö

Tappade uppkopplingen