Kommunfullmäktige 2020-03-05

Mars månads kommunfullmäktige är tidigarelagt, med start kl 14, för en inledande interpellationsdebatt.

Moderata interpellationer under dagens fullmäktige handlar om att ifrågasätta kommunalt stöd till extremister (Eleonore Lundkvist), påminnelse till kommunstyrelsens ordförande om att kommunstyrelsen inte utfört uppdrag beordrat av fullmäktige (Claes Kügelberg), de skenande kostnaderna för Mimers kontorsbygge (Eleonore Lundkvist) samt planerna för kvarteret Kristiansborgsbadet (Anna Hård af Segerstad). Övriga också intressanta interpellationer handlar bland annat om läsa-skriva-räkna-garantins tillämpning och om förhållandena kring förskolornas likvärdighet av V.

De skenande kostnaderna för Mimers huvudkontor väcker debatt. Inga svar lämnas av majoriteten över vad som gjorts för att minska kostnaderna i projektet. Inget besked lämnas om huruvida fastigheten ska säljas till underpris och med förlust. Det konstateras att huvudkontoret är en riktigt dålig affär, men därefter lyser svaren med sin frånvaro. Trots att majoriteten toppar laget med respektive starke man för S och L så rår de inte på Eleonor Lundkvist som tydligt vinner både debatt och vår respekt för att hålla sig ämnet, hålla en god ton i debatten och för att presentera hållbara argument.

Claes Kügelberg påminner kommunstyrelsens ordförande om att kommunstyrelsen inte utfört ett uppdrag beordrat av fullmäktige för 10 år sedan. Anmärkningsvärt hanterat och fullt befogat att föra upp detta till debatt.

Efter interpellationsdebatten tar övriga fullmäktigemötet vid med valärenden. Revisorerna har granskat Förskole- och Grundskolenämnden vad gäller arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Här finns en del brister vad gäller åtgärdsprogram och rutiner kring dokumentation. Revisorerna lyfter även resursbrist som en kritisk punkt för att barn och elever med särskilda behov ska få det stöd de har rätt till.

Kommunfullmäktiges budgetmöte flyttas från vår till höst, då de ekonomiska förutsättningarna ännu inte finns på plats under våren. Budgetmöte i fullmäktige kommer enligt beslut att äga rum den 15e oktober med reservdag den 16e.

SD lägger ett par motioner kring formalia och om att texta Kommunfullmäktiges TV-sändningar för att göra mötena tillgängliga för personer med hörselnedsättning, som också bifalls av fullmäktige. Vänstern gör sak av att inte delta i besluten, oavsett vad motionerna avser, då de inte accepterar det parti som lagt förslaget och att de ”aldrig kommer att bidra till normaliseringen av SD”.

Vänsterpartiet lägger en motion om att införa en web-baserad utbildning i genuspedagogik. SD uppger att de ”aldrig kommer att bidra till normalisering av V”. Moderaterna och Caroline Högström håller sig däremot till ämnet och menar att det redan finns en rad insatser för en ökad jämställdhet. Caroline konstaterar att tanken i motionen är god men att den missar målet. Många kloka ord från talarstolen, där partierna delar samma målsättning kring jämställdhet, men där vägen dit ser lite olika ut. I situation där resurserna är knappa både vad gäller ekonomi, personal och avsatt tid för personalens utbildning är en web-baserad utbildning och en utbyggd satsning på genuspedagogik inte rätt prioritering.

Eleonore Lundkvist lägger sin mycket aktuella motion om att utbilda kommunalanställda i första hjälpen mot psykisk ohälsa. Det här är ett utbrett folkhälsoproblem och att sprida kunskap om hur man hanterar psykisk ohälsa berör både anställda, brukare och anhöriga inom stadens verksamheter. Folkhälsomyndigheten konstaterar i utvärderingar att aktuell  utbildning givit ett mycket gott resultat i andra kommuner. Majoriteten har i debatten svårigheter att motivera sitt  avslag på motionen, i synnerhet som en möjlig finansiering, med redan utdelade och outnyttjade statsbidrag, redan finns. Majoriteten menar i en krånglig vändning att motionen är viktig och bra, men att de ändå röstar de nej. På ett liknande sätt som vänstern och SD så sätter majoriteten det politiska spelet före de politiska sakfrågorna och väljer att säga nej till motionens avsändare, fast man i debatten säger ja till innehållet.

Med de orden ringas dagens Kommunfullmäktige in. Tillsammans med en pressad, grinig majoritet och ett debattklimat som lämnar en del i övrigt att önska, konstateras från oss i oppositionen, att verkligheten börjar komma ifatt ett blandat, ideologiskt och alltmer dysfunktionellt styre.


Anna Nordin

Tappade uppkopplingen