"Kopparlunden ska byggas i samförstånd med västeråsarna"

Moderaterna har nu lämnat in ett remissyttrande över planerna i Kopparlunden. Yttrandet grundar sig på följande sju punkter:

  1. Moderaterna anser att det inte går att göra några större avsteg från de riktlinjer vad gäller arkitektur och exploatering som finns i planprogrammet för Kopparlunden. Dessa riktlinjer är bra och ska följas om det inte finns bra motiv för avsteg. Det innebär en sänkt exploateringsgrad, särskilt i område mitt. Tegel bör vara det huvudsakliga fasadmaterialet, då det passar in mycket bättre med den historiska byggnationen och åldras bättre än plåt, puts och skivmaterial. Detta gäller särskilt för område mitt.
  2. För tillkommande hus ska det råda höga arkitektoniska krav där det ska finnas både små billiga kompakta lägenheter men även större spatiösa. Bottenvåningarna ska ägnas stor omsorg och ha takhöjd så att de kan inrymma olika former av verksamheter som kontor, mottagningar, cykelverkstäder, salonger, affärer, gallerier, ateljéer, caféer och restauranger.
  3. Kulturen ska ha en framträdande plats i Kopparlunden.
  4. Det kommer att behövas en 1-6 skola i Kopparlunden. Inom vilken detaljplan den ska ligga är svårt att avgöra när detaljplan syd och öst ännu inte är presenterade men en naturlig placering förefaller vara inom detaljplan mitt och i anslutning till Culturen. När det gäller förskolan så finns det i detaljplanerna för små ytor för barn att leka på och det är viktigt att förskolorna har tillräckliga utegårdar. Vi accepterar inte den föreslagna halveringen av barnens förskolegårdar.
  5. Området är stort varför det också måste finnas utrymme för spontanidrott i kombination med en parkmiljö.
  6. Vid detaljplaneringen av stadsdelen ska stor omsorg ägnas trygghetsfrågor. Det får inte skapas otrygga miljöer. Det är bra med kvartersstad men det borde vara ökad andel slutna kvarter. Det finns mycket starkt forskningsstöd för att slutna kvarter bidrar till ökad trygghet för de boende och tryggheten måste vara prioriterad i bägge detaljplanerna.
  7. Det måste finnas erforderligt antal parkeringsplatser varav huvuddelen i garage. Parkeringsplatser måste räcka till både boende och besökare, vilket det inte gör i nuvarande förslag.

– ” Vi moderater är glada att planeringen av Kopparlunden kommit så långt att detaljplan mitt och norr nu är ute på samråd. I vårt program för bostadsbyggande tillhör Kopparlunden tillsammans med Ängsgärdet och stationsområdet prioriterade bostadsbyggnadsprojekt. Det är en fantastisk möjlighet att bygga fler bostäder samtidigt som vi tillvaratar stadens historia och kultur. Det är därför viktigt att vi nu gör rätt från början och bygger i samförstånd med västeråsarna. Moderaterna har nu lämnat in ett remissyttrande med ett antal synpunkter där vi påpekar vad som behöver göras för att skapa den fantastiska miljö i Kopparlunden som västeråsarna vill se ”, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet:

Tappade uppkopplingen