Interpellation om Wijkmanska gymnasiet ställd till ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kommunalrådet Carin Lidman

Wijkmanska gymnasiets verksamhet har under ett antal år inte varit tillfredställande. Såväl lärare som elever har framfört kritik. Flera elever har skrivit insändare med grav kritik av verksamheten.  Även skolinspektionen har riktat kritik mot hur verksamheten bedrivs.

Flytten av verksamheten till Skrapan har i flera avseenden varit ett misslyckande. För att möjliggöra skolverksamhet i Skrapan krävdes en ny detaljplan och bygglov. I samband med planärendet framkom att man tänkte inrätta en verkstad för skärande bearbetning i Skrapan. Det skulle även bedrivas svetsutbildning och förvaras acetylengas i Skrapans bottenvåning.

Som tekniker reagerade jag instinktivt mot dessa märkliga planer och lämnade ett särskilt yttrande till byggnadsnämndens protokoll. Lokalerna var inte lämpade för ändamålet och att hantera acetylengas i bottenvåningen av ett höghus, när man inte är tvungen, är direkt obegåvat. Så gott som samtliga berörda lärare var också mycket kritiska till att flytta utbildningen i skärande bearbetning och svetsning, industriprogrammet, till Skrapan.

Vid genomgångar med gymnasiechefen, som var ansvarig för upplägget, framförde jag att de praktiska delarna av utbildningen borde förläggas till lämpliga lokaler i Kopparlunden eller på Finnslätten. Mina förslag avvisades.

Arbetsmiljöverket har nu underkänt lokalerna i Skrapan och om påtalade brister inte åtgärdas senast 1 november tvingas staden betala 200 000 kr i vite.

Efter min debattartikel i våras om Wijkmanska gymnasiet blev jag kontaktad av representanter för skolan, som var mycket missnöjda med tingens tillstånd. Eleverna för en kringflackande tillvaro. Idrottslokalerna finns på gamla Wenströmska och där finns även fysik och kemilaboratorierna. Tågverkstaden finns i Tillberga. Det säger sig själv att studierna blir lidande av detta kringflackande. Det är inte effektiv studietid att åka buss mellan olika lokaler.

Lunch serveras i Hahrska gymnasiets matsal i Kopparlunden. Dit är ett stycke att gå vilket medför att många elever väljer bort skollunchen och i stället köper snabbmat eller godis till lunch. En del hoppar troligen över lunchen helt. Att äta snabbmat eller godis eller ingen lunch alls är jämfört med att äta en välkomponerad skollunch förödande sett ur ett hälsoperspektiv. Medför troligen även koncentrationssvårigheter och sämre inlärning under eftermiddagen.

Antalet sökande teknikprogrammet men även till industriprogrammet har gått ner kraftigt. Det är synnerligen allvarligt då många av våra företag är i stort behov av personal med dessa utbildningar. Färre sökanden medför även att inträdeskraven sänks.

Mot ovanstående bakgrund vill jag ställa följande frågor:

  1. Vilka åtgärder kommer att vidtas med anledning av påtalade problem och förelägganden från Arbetsmiljöverket?
  2. Vilka åtgärder kommer att genomföras så att eleverna slipper föra en kringflackande tillvaro, som mycket negativt påverkar studierna?
  3. Vad kommer du att göra för att teknikprogrammet ska få tillgång till kemi- och fysiklaboratorier i Skrapan.
  4. Anser du det lämpligt att ha undervisning i skärande bearbetning och svetsning i Skrapan?
  5. Många menar att industriprogrammet borde tillhöra Hahrska gymnasiet. Vad anser du?
  6. Kommer du att se till att eleverna får lunch i Skrapan eller dess närhet?
  7. Vad kommer du att göra för att få fler sökande till Wijkmanska gymnasiet?

 

Västerås den 4 september 2017

 

 

Claes Kugelberg (M)

Tappade uppkopplingen