Kommunfullmäktige 7 september

Fullmäktige i september började med två informationer. Det var företaget Northvolt som informerade om deras kommande satsning på att bygga en batterifabrik där Västerås och Skellefteå är två kvarvarande kommuner som tävlar om etableringen. Den andra informationen var från ett vattenprojekt som genom EU med flera erhållit ca 300 mkr för att arbeta med att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren samt övriga vattendrag i närområdet.

Vi moderater var mycket aktiva i talarstolen och ställde den styrande majoriteten ett antal frågor och vi fick tyvärr inte alltid svar eller visade det sig att vi som moderater visade att det finns ett tydligt alternativ inför nästa års val.

Första frågan där vi visade en moderatlinje var Unells fråga om att organisationer som får kommunala bidrag inte får driva konkurrens med kommersiella aktörer som måste driva sin verksamhet på helt kommersiella villkor.

Nästa i talarstolen var Catharina Piper som frågat om varför det fortfarande är mörkt och ingen belysning är fixad på vägen mot ridhuset på Rocklunda . Det finns fortfarande ingen permanent lösning men en tillfällig finns nu på plats. Vid planering måste även belysning planeras enligt Piper.

En av fullmäktiges stora frågor som debatterades var förslaget till nya ägardirektiv för Västerås stads bolag. Ett flertal moderater var i talarstolen men den generella kritiken var att de nya ägardirektiven uppvisar en stor brist på förtroende för valda styrelser då kraven i ägardirektiven är extremt detaljstyrande och innan i princip några beslut får tas måste det redovisas för koncernbolaget. Dessutom ska tioåriga planer presenteras – nästan en återgång till gammal planekonomi. En ytterligare fråga var moderaterna kritik om att varje bolag ska till stadshus AB redovisa för bedömning om frågor av principiell betydelse. Moderaterna anser att detta är att köra över kommunstyrelsen som ska ha ansvaret enligt kommunallagen.

En lång debatt utbröt omkring liberalernas motion om att förbjuda könsseparering i kommunalt finansierade bad. Moderaternas ståndpunkt är att kommunen inte genom skattesubvention ska acceptera att hyra ut baden där könsseparering krävs. Debatten gick hög och låg och trots att liberalerna var noga med att inte motionen var beroende av vilken religion som de som hyr baden hade utan det var en generell fråga så försökte sverigedemokraterna få det till en fråga om islam.

Under den sena timmen vid KF behandlades moderata motionen om säkrare cykelvägar. Trots att vi påvisade att det finns enkla åtgärder för att nå målet så argumenterade majoriteten för att det är bättre att inget göra eftersom om man åtgärdar ett problem så måste alla problem åtgärdas. Vi moderater argumenterade för att det är bättre att göra något istället för inget alls.

Fullmäktige pågick som vanligt till 23.00 och vi moderater var mycket aktiva och visade på att det finns ett tydligt alternativ mot den s-ledda majoriteten.

Vid pennan

Tomas Salzmann

Tappade uppkopplingen